Podatek akcyzowy

podatek-akcyza.jpgZwrot podatku akcyzowego

Od 1 do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Wyry będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny w w/w terminie winien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2017 r. – 1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 – 30 kwietnia 2017 r. W celu usprawnienia wypłaty pieniędzy, prosimy podczas składania wniosków o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Wyry, a informacje w powyższym temacie można zasięgnąć pod nr tel. 32/325 68 21.