PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odpowiednio właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi przez cały rok od poniedziałku do soboty w następujących godzinach (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

  • poniedziałek: 10.00-18.00
  • wtorek: 9.00-16.30
  • środa: 9.00-16.30
  • czwartek: 10.00-18.00
  • piątek: 12.30-16.30
  • sobota: 9.00-14.00

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą, po okazaniu pracownikowi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych karty identyfikacyjnej*, oddać następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony (za wyjątkiem zużytych opon: pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg), odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży.


* Kartę identyfikacyjną otrzymuje każdy właściciel nieruchomości, który uiszcza opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyry. Na stronie internetowej www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl można sprawdzić swoje limity na PSZOK-u, a także skorzystać z wyszukiwarki odpadów, jeżeli istnieje wątpliwość gdzie należy wyrzucać dane odpady.