Honorowy Patronat Wójta Gminy Wyry

Zasady przyznawania oraz wniosek do pobrania

Patronat jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter imprezy i jej rangę kulturową, społeczną, promocyjną lub inną.

Patronat przyznawany jest imprezom o charakterze lokalnym lub ponadlokalnym, których realizacja przyczyni się do promocji Gminy Wyry i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat jest udzielany każdorazowo na jedną edycję.

Objęcie imprezy patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.

Organizator zwraca się z wnioskiem do Wójta Gminy Wyry o objęcie imprezy patronatem.

Wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem imprezy.

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Wyry może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu, określonego w ust. 3.

Organizator może zostać zobowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanej imprezy.

Termin do sporządzenia przez Wójta Gminy Wyry pisemnej odpowiedzi w sprawie przyznania lub odmowy przyznania patronatu, wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego wpływu do Urzędu Gminy Wyry.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii lub dokonania dodatkowych ustaleń termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni.

Organizator, który uzyskał patronat, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o tym wyróżnieniu oraz umieszczenia herbu/loga Gminy Wyry oraz stosowanej informacji w materiałach promocyjnych związanych z imprezą.

Organizator zobowiązuje się podczas trwania imprezy do umieszczenia materiałów promocyjnych Gminy Wyry w widocznym miejscu.

Wójt Gminy Wyry może w szczególnie uzasadnionych przypadkach cofnąć patronat.

Cofnięcie patronatu następuje poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora i skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich udzielonych uprawnień.

Wniosek do pobrania

 

Logo Gminy Wyry

 

Logo kolorowe.png

 

Do pobrania:

  1. Logo Gminy Wyry wersja kolorowa.
  2. Logo Gminy Wyry wersja zielona.
  3. Księga znaku do logo Gminy Wyry.
  4. Uchwała w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Wyry.

Logo pełni funkcję promocyjną Gminy Wyry. Zgodę na wykorzystanie logo wydaje Wójt Gminy Wyry na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystania logo.

Wnioski należy przesyłać mailowo na adres: promocja@wyry.pl.

Referat Komunikacji Społecznej i Administracji - tel. 32 325 68 14