Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni 2015-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach i Gostyni

W dniu 27 maja 2015 r.. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach o umorzenie części pożyczki otrzymanej w 2006 r. w wys. 5.000.000,00 zł na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrach. 

Fundusz w wyniku rozpatrzenia w/w wniosku, działając m.in. na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚIGW nr 234/2015 z dn.24.06.2015r, warunkowo umorzył kwotę 1.900.000 zł.

W dniu 27 lipca 2015 r. pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Gminą Wyry została podpisana umowa nr 76/2015/087/OW/ok/P w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki.

W umowie tej  Gmina zobowiązała się uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę w wysokości 1.900.000,00 zł przeznaczyć na dofinansowanie realizacji 4 zadań ekologicznych:

zadanie nr 1.  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa w  Wyrach – etap XI

zadanie nr 2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła w Wyrach – etap XII

zadanie nr 3.  Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach rejon Zawodzie i w Gostyni
ul. Łuczników – etap III

zadanie nr 4.  Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wyry -
ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji

Zadania nr 1, 2 i 3 zostały zrealizowane w 2015 r.

Zadanie nr 4 planowane jest do realizacji w 2016-2017 r.

W wyniku  realizacji  w/w zadań  Gmina Wyry zobowiązana jest  osiągnąć efekt ekologiczny w postaci  odprowadzania ścieków ze 135 szt budynków.