Referat Podatków i Opłat

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Zakres działania

Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

 • sporządzanie decyzji wymiarowych i prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • pobór i ewidencja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących podatków, opłat lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postępowań zakresie udzielenia ulg i zwolnień podatkowych,
 • współpraca z ewidencją gruntów i budynków, ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej, sądami, urzędami oraz innymi organami administracji publicznej i jednostkami organizacyjnymi gminy w toku prowadzonego postępowania podatkowego,
 • bieżąca analiza sald zaległości podatkowych i nadpłat dotyczących podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wniosków o ustanowienie hipoteki i innych zabezpieczeń należności budżetowych,
 • prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej podatków, opłat i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, zaleganiu/niezaleganiu w podatkach, o dochodach z gospodarstwa rolnego, wydawanie poświadczeń do oświadczeń rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • kontrola powszechności opodatkowania podatkami, opłatami lokalnymi i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej.

Kierownik Referatu

Dominika Drażyk, tel. 32 325 68 50, email: podatki@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, parter, pok. nr 2

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Elżbieta Przekazińska

32 325 68 51

ksiegowosc.fn@wyry.pl

Prowadzenie księgowości podatkowej, transport

parter
pok. nr 2

Hanna Moroń - Kozina

32 325 68 23

odpady.fk@wyry.pl

prowadzenie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

parter
pok. nr 5

Izabela 
Małek

32 325 68 50

podatki.prawne@wyry.pl

prowadzenie spraw podatkowych, osoby prawne

parter
pok. nr 2