Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wyry,
przeznaczonych do sprzedaży

 

0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

 


Wójt Gminy Wyry ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Trzeci przetarg odbędzie się 20 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w budynku Pawilonu  Usługowo – Handlowego, sala na 1 piętrze przy ul. Głównej 58.

Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

115 000,00

10 000,00

Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony i fragmentarycznie zadrzewiony. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1 km, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  

Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 grudnia 2019 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 2174 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail: kierownik.gg@wyry.pl.

0002.jpg0001.jpg


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wyry,

przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

wykaz.pdf

mapa 1.pdf

mapa 2.pdf

 
 
 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Pszczyńskiej w Wyrach

 

Tutaj można pobrać treść ogłoszenia

Tutaj można pobrać mapę z numerami działek

Tutaj można pobrać mapę ul. Pszczyńskiej

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Głównej w Wyrach

Tutaj można pobrać treść ogłoszenia

Tutaj można pobrać mapę z nr działek

Tutaj można pobrać mapę orientacyjną

 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

wykaz ul. ul. Pszczyńska 1068.106, 1070.106, 1071.106.docx

 

 orientacja ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 mapa ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Ogłoszenie o I przetargu 329.32.docx

mapa ul. Główna 329.32.pdf

orientacja ul. Główna 329.32.pdf

 

 

 


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Zrzut ekranu 2019-04-5 o 09.52.47.png

 

 


Mapa ul. Główna przetarg.pdfWójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej.

 Zrzut ekranu 2019-03-4 o 15.28.50.png
Zrzut ekranu 2019-03-4 o 15.28.59.png


GG.6840.6-10.2018 og?oszenie o I II przetargu ul. Pszczyńska.docx
mapa ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG
orientacja ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ul. Motyla

1.JPG

2.JPG

 

 

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej

ogłoszenie 1.jpg

ogłoszenie 2.jpg

mapa 1.jpg

 

 

mapa Pszczyńska.jpg

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1 cz.JPG

cz 2.JPG

 

orientacja ul. Motyla.pdf

mapa ul. Motyla przetarg.pdf

 
 
 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

skan 1.JPG
skan 2.JPG
 
 
 
 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 


 

1.JPG

2.JPG

orientacja ul. Pszczyńska.pdf

mapa ul. Pszczyńska.pdf


WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  w rejonie ul. Łuczników

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnym:  638/17

jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry,

obręb: 0012 Gostyń;

karta mapy: 2

księga wieczysta: KA1M/00057331/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,9023 ha

Łąki trwałe (Ł) klasy IV

           

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

15R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

mapa

mapa orientacyjna

 

 


 

 

Adres nieruchomości

Gostyń  - nad rzeką Gostynką

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:  522/8,  526/8,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księga wieczysta: KW 12188, KW 57333

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,3057 ha

 

Łąki trwałe (Ł) klasy IV

             

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Mapa

Mapa orientacyjna

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

 


 

Wójt Gminy Wyry podaje dp publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wyry przeznaczonej do sprzedaży.

 

pszczyńska wykaz nieruchomości.JPG

Mapa ul. Pszczyńska

Mapa orientacyjna


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

 

drugi przetarg ul. pszczyńska.JPG

drugi przetarg- pszczyńska (2).JPGMapa ul. Główna

Mapa orientacyjna

 


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

drugi przetarg motyla.JPG

 

drugi przetarg ul.motyka2.JPG

 Mapa u. Motyla

 Mapa orientacyjna

 

 

 


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

nieruchomości.JPG

mapa 1.

mapa 2.

 


 

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  - nad rzeką Gostynką

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:  416/8, 419/8, 529/8, 550/8, 553/8, 432/8, 436/8, 554/8, 557/8, 558/8, 561/8, 566/8, 569/8, 437/8, 537/8, 541/8, 549/8, 395/8, 403/8, 407/8, 525/8, 533/8, 565/8, 562/8

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księga wieczysta: 57333, 12175, 12178, 12187, 9890, 12190, 12189, 12183, 61682, 12179, 12180, 12188, 12176, 12182

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

4,0018 ha

łąki klasy IV i V

             

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

Mapa

Mapa orientacyjna

 

 

 


 

GG.6840.3.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

Pierwszy przetarg odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4309/85

1304

ŁIV

93 000,00

9 000,00

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Gostyni przy ul. Dębowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu, jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Działka jest nieogrodzona, porośnięta trawą, dojazd do nieruchomości odbywa się droga wewnętrzną nieutwardzoną dz. nr 3959/84. Grunt jest porośnięty trawą.
 2. 3.    Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością

”ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/4: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 324”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/5: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 325”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 26 lipca 2018 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Mapa

Mapa orientacyjna

 

 


 

GG.6840.4.2018

GG.6840.5.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 31 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

 1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

80 000,00

5 000,00 zł

2.

4302/81

1054

RIVa

80 000,00

5 000,00 zł

 

 1. 2.    Przedmiotowe działki położone są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową.
 2. Nieruchomości gruntowe obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi  i osobistymi związanymi z inną nieruchomością :

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1178 i 1180.

Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora, syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor, córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 22MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 26 lipca 2018 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail: nieruchomosci@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna

 


 

GG.6840.1.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Pierwszy przetarg odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

116 000,00

10 000,00

 

 1. Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawa i fragmentarycznie zadrzewiony. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1 km, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.   
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 23 lipca 2018 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna


 

GG.6840.2.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku. 

Pierwszy przetarg odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 10:00. w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. 1.        Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ działka z uwagi na uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

330/32

327

Bp

25 000,00 zł

2 000,00 zł

 

 1. Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony porośnięty trawą. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Wyrach przy ulicy Głównej. Oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1km w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Zgodnie z art. 37 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 23.07.2018 r. wpłacą wadium (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego oraz zgłoszą swoje uczestnictwo i złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność. Lista osób, które spełniają warunki przetargu przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry w dniu 24.07.2018 roku.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna

 

 


 

GG.6840.4.2018

GG.6840.5.2018

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

                      I.            Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Motyla, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

80 000,00

2.

4302/81

1054

RIVa

80 000,00

 

 1. Przedmiotowe działki położona są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową. Dojazd do działki odbywa się droga wewnętrzną poprzez działkę numer 4299/8.
 2. Nieruchomość gruntowa jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami osobistymi:

„Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.”

„Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.”

„Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.”

„Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.”

„Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1178 i 1180.”

„Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora, syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor, córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Mapa ul.Motyla

 

 


 

GG.6840.3.2018

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. I.         Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

93 000,00

 

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Gostyni przy ul. Dębowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu, jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Działka jest nieogrodzona, porośnięta trawą, dojazd do nieruchomości odbywa się droga wewnętrzną nieutwardzoną dz. nr 3959/84. Grunt jest porośnięty trawą.
 2. 3.    Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością

”ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/4: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 324”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/5: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 325”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

mapa ul. Dębowa

mapa orientacyjna ul. Dębowa

 


 

nieruchomość 2.JPG

mapa


 

 

nieruchmosc 1.JPG

mapa

 

 

 

 

 


 

Wyry, dnia 25.04.2018 r.

 

Znak sprawy: PFP.021.1.4.2018

Znak pisma : GG.680.7.2018

 

                                                 

 

 

   W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) Wójt Gminy Wyry podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Przedmiotem użyczenia będzie grunt o powierzchni 0.0030 ha stanowiący cześć działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 799/108,– objęta księgą wieczystą numer KA1M/00070320/4, 800/108 ,– objęta księgą wieczystą numer KA1M/00061867/4 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie, znajdujący się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry symbolem 3 US – tereny sportu i rekreacji. 

 

Użyczony grunt wykorzystywany będzie w celu posadowienia obiektu małej architektury (ławki solarnej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów).

 

Grunt zostanie użyczony Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

 

Umowa zostanie zwarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2026 r.

 

Udokumentowaniem użyczenia gruntu będzie zawarcie stosownej umowy, które może nastąpić po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu użyczenia, można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Gminy pod
nr telefonu 32 32-56-841.

 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie BIP Urzędu oraz informację w prasie lokalnej.

 

mapa

 


 

nieruch.JPG

Mapa

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  nad rzeką Gostynką w rejonie ul. Leśnej

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o nr ewidencyjnym: 3947/118

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 1

księga wieczysta: KA1M/00080677/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

1,2760 ha

łąki klasy IV               0,8243 ha

pastwiska klasy IV      0,4408 ha

gruntu ornego klasy V 0,0109 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

mapa ul.Leśna

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Wyry ul. Główna

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 314/32

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry; karta mapy: 2

księga wieczysta: KA1M/00080677/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,0380 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

14MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 miesiące

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,10 zł za 1m² w skali roku + 23% vat

 

Termin wnoszenia opłaty

Do 20 lutego 2018 r.

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Mapa - ul.Główna

Orientacja - ul.Główna

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

L.p.

Ozna-

czenie(nr arkusza mapy, obręb nr działki,)

Nr KW

Pow.

(ha)

Opis nieruchomości

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

k.m.6, Wyry

 

801/108

 

802/108

 

803/108

 

804/108

 

805/108

 

806/108

 

807/108

 

808/108

 

 

 

KA1M/00061867/4

 

KA1M/00070320/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1120

 

0,1480

 

0,0920

 

0,0840

 

0,1160

 

0,1080

 

0,1000

 

0,1400

nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone;

3US – tereny sportu i rekreacji. Przeznaczeniem podstawowym terenu są obiekty i urządzenia sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1)       Zabudowę usługową gastronomii

2)       Pola namiotowe, kempingowe, biwakowe

3)       Obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego

4)       Zieleń urządzoną o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym

5)       Miejsca postojowe

6)       Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Okres obowiązywania umowy i cel dzierżawy

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

(zł netto)

nieruchomości gruntowe przeznacza się do wydzierżawienia na cele sportu i rekreacji zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na okres 5-ciu lat

(od 10 maja 2018r.)

minimalna wywoławcza stawka czynszu netto  1,00 zł/m2(wg Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 389/2017 z dnia 2.11.2017r.);

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 Okres wnoszenia opłat: 31.10 każdego roku

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 


Mapa ul. Wagonowa

Orientacja ul. Wagonowa


 

GG.6840.13.2017

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 


 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr III/25/2011 z dnia 14 stycznia 2011r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00055665/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

1066/106

1152

RIVa, RIVb

48 000,00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, ma kształt zbliżony do prostokąta. Jest to grunt o korzystnej szerokości i niekorzystnym ukształtowaniu. Działka porośnięta jest wysoką trawą. Dostęp do działki utrudnia skarpa. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną po działkach 1057/106 i 1065/106 będących własnością Gminy Wyry. Rzędna terenu podniesiona w stosunku do otoczenia. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie istnieje duże utrudnienie w zagospodarowaniu  działki – część działki może zostać wyłączona z możliwości zagospodarowania zgodnie z zapisem planu. Działka znajduje się w obszarze zagrożonym osuwiskami – ID91.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  92MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa ul. Pszczyńska
Mapa orientacyjna ul. Pszczyńska

 


 

GG.6840.8.2012

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

314/32

380

Bp

35 302, 00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana o nieregularnym kształcie, małej powierzchni, zagospodarowana jako tereny zieleni urządzonej,  przydomowej. Nieogrodzona. Bezpośrednio przylega do nieruchomości, na której znajduje się budynek  mieszkalny o nr ul. Główna 41. Działka przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki 379/58.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20504

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami).

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Do pobrania
1. Mapa ul. Główna
2. Mapa ul. Główna


 


 

GG.6840.1.2017

GG.6840.8.2017

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Pierwszy przetarg odbył się 23.06.2017r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4309/85

1304

ŁIV

100 000,00 zł

6 000,00

 

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. II.                Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Pierwszy przetarg odbył się 23.06.2017r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4318/49

770

ŁIV

 38 500, 00 zł

4 000,00

 

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, niezabudowana. Położona na terenie płaskim, częściowo zadrzewiona.  Działka posiada dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr  3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni  utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym w przeważającej części działki  jest  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 4 września 2017 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, mienie@wyry.pl .

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Do pobrania:

1. Mapa ul.Wiśniowa
2. Mapa ul. Dębowa
3. Ogłoszenie o przetargu

 

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń, nad rzeką Gostynką  (w rejonie ul. Tyskiej)

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 429/53

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 4

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,2308 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

Do pobrania:

Mapa ul. Tyska


 

GG.6840.10.2017

GG.6840.11.2017

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. I.       Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Motyla, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

73211,00 zł

2.

4302/81

1054

RIVa

73211,00 zł

 

 1. Przedmiotowe działki położona są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową.
 2. Nieruchomość gruntowa jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami osobistymi.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 12.07.2017 r.

Do pobrania:

Mapa ul. Motyla


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Wyry   ul. Leszczynowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

część działki o nr ewidencyjnym: 655/43

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry; karta mapy: 4

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia do wydzierżawienia

0,1600 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Do pobrania:

Mapa ul. Leszczynowa

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń   ul. Macierzanki

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 35/25

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 6

księga wieczysta: KA1M/00057334/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

1,2510 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

7R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Do pobrania:

Mapa ul.Macierzanki


 

GG.6840.1.2017

GG.6840.2-8.2017

Wójt Gminy Wyry
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

1.     Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza

Wadium

 

działki

 

 

netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

125 740,00 zł

7 000,00

 

2.  Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.

3.  Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325.

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.

4.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer

Powierzchnia

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza

Wadium

.

działki

(m²)

 

netto (zł)

1.

4312/49

759

RIVb

50 400, 00 zł

5 000,00

2.

4313/49

767

RIVb

50 800,00 zł

5 000,00

3.

4314/49

774

RIVb

51 250,00 zł

5 000,00

4.

4315/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5 000,00

5.

4316/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5 000,00

6.

4317/49

770

ŁIV(192), RIVb (578)

51 150,00 zł

5 000,00

7.

4318/49

770

ŁIV

48 300,00 zł

5 000,00

 

 1. Działki są nieogrodzone, niezagospodarowane, niezabudowane. Położone na terenie płaskim, częściowo zadrzewione. Działki posiadają dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr 3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działki mają kształt zbliżony do kwadratów. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym działek opisanych w pozycji od 1 do 6 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną doczterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Działka opisana w pozycji 7 tj. 4318/49 określona jest w przeważającej części jako 120MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wpłacenie wadium do  dnia 20 czerwca 2017r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

mapa

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail mienie@wyry.pl.

Ogłoszenie   o    przetargu   zostało    zamieszczone  na    stronie    internetowej   Urzędu   Gminy   Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do wydzierżawienia

Adres nieruchomości

Gostyń   ul. Wiśniowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnym: 3505/48

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 1

księga wieczysta: KA1M/00007153/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,0850 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

16MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 12/2014 Wójta Gminy Wyry z dnia 4.03.2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu na cele rekreacyjne i pod ogródki (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi: 0,10 zł/m2,

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Wyry

Mapa ul.Wiśniowa do pobrania tutaj

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 05.05.2017r.


 

GG.6840.1.2017

GG.6840.2-8.2017

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

125 740, 00 zł

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325. Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4312/49

759

RIVb

 50 400, 00 zł

2.

4313/49

767

RIVb

50 800,00 zł

3.

4314/49

774

RIVb

51 250,00 zł

4.

4315/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5.

4316/49

770

RIVb

51 000,00 zł

6.

4317/49

770

ŁIV(192), RIVb (578)

51 150,00 zł

7.

4318/49

770

ŁIV

48 300,00 zł

 

 1. Działki są nieogrodzone, niezagospodarowane, niezabudowane. Położone na terenie płaskim, częściowo zadrzewione.  Działki posiadają dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr  3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działki mają kształt zbliżony do kwadratów. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni  utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym działek opisanych w pozycji od 1 do 6  jest  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Działka opisana w  pozycji 7 tj. 4318/49 określona jest w przeważającej części jako 120MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 06.04.2017r.


 GG.6840.5.2016

 Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/272/2017 z dnia 30 marca 2017r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4321/84

4323/84

11

95

dr

dr

10 400,00 zł

 

 1. Działki będą zbywane łącznie, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Są niezabudowane i przylegają do północnej granicy działki 2766/83. Działka 4321/84 posiada kształt zbliżony do trójkąta i przylega bezpośrednio do działki 4323/84 o kształcie prostokąta.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 24MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 06.04.2017r.

 

Dębowa sdz.4309 85.JPG

Dębowa dz.4323 84.JPG

Dębowa dz.4320 84.JPG

geoMapa_Akacjowa.png


Niezbędne informacje dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości

Aktualne ogłoszenia sprzedaży/dzierżawy nieruchomości

Przebieg przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108).

Tutejszy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu – ogłoszenie ukazuje się:

 1. na stronie internetowej tutejszego urzędu www.wyry.pl,
 2. w biuletynie informacji publicznej www.bip.pl,
 3. w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym www.monitorurzedowy.pl
 4. zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych urzędu.

1) Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinne wpłacić wadium w kwocie określonej w ogłoszeniu o przetargu na co najmniej 3 dni przed terminem przetargu w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego (decyduje data zaksięgowania na koncie bankowym Urzędu Gminy).

Wadium należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023.

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

2) Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu  zobowiązane są do podpisania oświadczenia o:

 • zapoznaniu się z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr.207 poz.2108 z późn. zm.) w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • dokonaniu wizji lokalnej przedmiotowej działki,
 • zapoznaniu się z jej stanem technicznym i faktycznym,
 • zapoznaniu się z księgą wieczystą,
 • zapoznaniu się z planem zagospodarowania dotyczącym działki

3) Aby zakupić nieruchomość niezbędne jest co najmniej 1 postąpienie ponad cenę wywoławczą. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Przebieg licytacji:

 • każda z osób dopuszczonych do przetargu otrzymuje oznaczenie (numer do licytacji),
 • Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia przedmiot licytacji,
 • osoby zainteresowane licytują poprzez podniesienie swojego oznaczenia,
 • po trzykrotnym wywołaniu tej samej kwoty przez Przewodniczącego Komisji osoba która zaoferowała największa kwotę zostaje nabywcą przedmiotowej nieruchomości.

4) Po upływie 7 dni od dnia przetargu, osoba która wygrała przetarg na daną nieruchomość może zgłosić się do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry w celu podpisania protokołu uzgodnień warunków nabycia nieruchomości.

5) Po upływie 21 dni od daty przetargu należy powiadomić nabywcę o terminie i miejscu spisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości (tutejszy urząd dostarcza niezbędne dokumenty do spisania umowy).


GG.6840.8.2016

GG.6840.9.2016

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIX/484/2010 z dnia 14 października 2010r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Leszczynowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00074863/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

837/43

3000

PsIV

291 200, 00 zł

 1. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Leszczynowej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć wodociągowa w przylegającej drodze, sieć gazowa w drodze asfaltowej w odległości ok. 80m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:
  Bezpłatna służebność drogi na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 838/43 (KW nr KA1M/00074862/3) – polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę numer 837/43 (KW KA1M/00074863/0), pasem gruntu sześć metrów szerokim, wzdłuż północnej granicy działki nr 837/43 tj. od słupka granicznego nr 384 do słupka granicznego 385.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/UZ jest zabudowa usługowa oświaty, edukacji i zdrowia. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową towarzyszącą funkcji podstawowej, zieleń wraz z małą architekturą, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 II. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIV/232/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00077354/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

268/32

634

Bp

58 328, 00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, wyposażona w infrastrukturę techniczną usytuowaną na działce oraz jej sąsiedztwie (energia energetyczna, woda, kanalizacja, gaz). Ma kształt nieregularny zbliżony do litery L. Dojazd do nieruchomości od ul. Dąbrowszczaków (asfalt) drogą o nawierzchni  utwardzonej. Przez południowo – wschodnie naroże działki przebiega gazociąg ø100mm. Ponadto w zachodniej części działki, z południa w kierunku północnym przebiega gazociąg stanowiący przyłącze do budynków nieruchomości sąsiednich (Dąbrowszczaków 49 i 47). W sąsiedztwie gazociągu znajduje się studzienka kanalizacyjna, z której odprowadzane są ścieki z budynku położonego przy ul. Dąbrowszczaków 49. W południowej częścidziałki (przy granicy wschodniej) posadowiony jest słup betonowy wraz z linią energetyczną. Dodatkowo w południowo – wschodniej części działki usytuowana jest studzienka drenażowa, do której podłączona jest sieć drenażowa przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 43, poz.663) przeznaczenie działki to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 14 MNU.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 03.01.2017r.

Mapa ul. Leszczynowa Wyry.png

Mapa ul. Leszczynowa w Wyrach

Mapa ul. Dąbrowszczaków Wyry.png

Mapa ul. Dąbrowszczaków w Wyrach

Mapa orientacyjna ul. Leszczynowa i Dąbrowszczaków Wyry.png

Mapa orientacyjna ulic w Wyrach