Sprzedaż nieruchomości


Informacje dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości

Przebieg przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108).

Tutejszy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu – ogłoszenie ukazuje się:

 1. na stronie internetowej tutejszego urzędu wyry.pl,
 2. w biuletynie informacji publicznej bip.wyry.pl,
 3. w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym monitorurzedowy.pl
 4. zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych urzędu.

1) Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinne wpłacić wadium w kwocie określonej w ogłoszeniu o przetargu na co najmniej 3 dni przed terminem przetargu w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego (decyduje data zaksięgowania na koncie bankowym Urzędu Gminy).

Wadium należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023.

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

2) Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu  zobowiązane są do podpisania oświadczenia o:

 • zapoznaniu się z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr.207 poz.2108 z późn. zm.) w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • dokonaniu wizji lokalnej przedmiotowej działki,
 • zapoznaniu się z jej stanem technicznym i faktycznym,
 • zapoznaniu się z księgą wieczystą,
 • zapoznaniu się z planem zagospodarowania dotyczącym działki

3)Aby zakupić nieruchomość niezbędne jest co najmniej 1 postąpienie ponad cenę wywoławczą. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Przebieg licytacji:

 • każda z osób dopuszczonych do przetargu otrzymuje oznaczenie (numer do licytacji),
 • Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia przedmiot licytacji,
 • osoby zainteresowane licytują poprzez podniesienie swojego oznaczenia,
 • po trzykrotnym wywołaniu tej samej kwoty przez Przewodniczącego Komisji osoba która zaoferowała największa kwotę zostaje nabywcą przedmiotowej nieruchomości.

4) Po upływie 7 dni od dnia przetargu, osoba która wygrała przetarg na daną nieruchomość może zgłosić się do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry w celu podpisania protokołu uzgodnień warunków nabycia nieruchomości.

5) Po upływie 21 dni od daty przetargu należy powiadomić nabywcę o terminie i miejscu spisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości (tutejszy urząd dostarcza niezbędne dokumenty do spisania umowy).