Zdrowa praca w Gminie Wyry

Europejski Fundusz Społeczny logo.jpg

Projekt „Zdrowa praca w gminie Wyry” uzyskał dofinansowanie na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 500 858,75 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 425 729,93 zł.

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników administracyjno - biurowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wyrach oraz w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry tj.: Szkole Podstawowej w Gostyni, Szkole Podstawowej w Wyrach, Gminnym Przedszkolu w Gostyni, Gminnym Przedszkolu w Wyrach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Wsparciem zostanie objętych 78 pracowników (73K i 5M) w tym 21 pracowników w wieku 50+ (19K i 2M).

Projekt będzie realizowany w okresie od 2.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

Działania podejmowane w projekcie polegać będą na ponadstandardowej modernizacji stanowisk pracy oraz organizację szkoleń, mających na celu eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników.