Budowa zintegrowanego systemu zarządzania (GIS)

Regionalny Program Operacyjny


Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Okres realizacji: 2010 – 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Program Rozwoju Subregionu Centralnego); Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wartość projektu: 5 559 365,70 zł

Finansowanie:

 • 4 725 460,85 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 833 904,85 zł – środki pochodzące z budżetów gmin (partnerów projektu)

Opis projektu:

Celem projektu była budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS). Budowa systemu polegała na:

 • Budowie systemu informacji przestrzennej, udostępnieniu urzędnikom system pozwalającego na przetwarzanie informacji o terenie i podejmowanie decyzji.
 • Zasileniu zbudowanego systemu zsynchronizowanymi danymi.
 • Zakupie sprzętu komputerowego i niezbędnych urządzeń
 • Zbudowaniu mechanizmów wymiany danych pomiędzy powiatem a gminami.
 • Publikowaniu wybranych danych z bazy informacji o terenie na stronach internetowych.

Rezultaty projektu:

 • stworzenie jednej spójnej platformy GIS, która będzie integrować działania związane z zarządzaniem przestrzenią w ramach każdej gminy (ortofotomapa, działki, budynki, uzbrojenie, drogi, zieleń, plan adresowy, plan zagospodarowania terenu, dzierżawy gruntów)
 • udostępnienie połączenie internetowego w celu wymiany danych pomiędzy Gminami i Starostwem Powiatowym,
 • poprawa współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminami,
 • ułatwienie pracy w urzędach dzięki szeroko dostępnej i aktualnej informacji o terenie,
 • wymiana informacji pomiędzy systemami podatkowymi a systemem GIS w celu bieżącej aktualizacji i korekty danych o nieruchomościach,
 • stworzenie dodatkowych baz tj.:  inwestycje, usługi, zabytki, sport, edukacja
 • udostępnienie internetowego systemu informacji o przestrzeni na stronach internetowych Gmin,
 • szkolenia pracowników urzędów.

Na stronie www.mapa.mikolowski.pl można zapoznać się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Informacje katastralne są prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych.

Strona internetowa projektu www.gis.mikolow.eu