Młodociani

Wniosek o udzielenie pomocy DE MINIMIS w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pobierz tutaj)

Podstawa prawna:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r.  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1);
 • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie pomocy de minimis w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 1. urzędowo poświadczona kopia przez organ, który wydał dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego lub notarialny odpis w/w;
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 5. w przypadku nauki zawodu – kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu;
 6. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu sprawdzającego;
 7. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w przypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 8. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 10. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich (pobierz) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich (pobierz);

Uwaga:

Zgodnie art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

 • notariusza, albo
 • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • organ, który wydał dokument urzędowy.

Na podstawie art. 76a § 2b zgodność odpisu dokumentu z oryginałem, na żądanie strony, może być poświadczona przez pracownika organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.


Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Wyry, I piętro,
Wyry, ul. Główna 133

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 – 17:00;
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30;
piątek 7:30 – 14:00.

Kontakt:
tel. (32) 325 68 33,
e-mail: edukacja@wyry.pl

Termin załatwienia sprawy: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
o którym mowa w  art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy: Odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 1996 roku Nr 60, poz. 278 z późn. zm.):

§ 3 Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.

§ 3a O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta/ burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (pobierz).

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wyry.