Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry

logotypy.jpg


Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry

Okres realizacji: 2016 – 2017 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet: II Cyfrowe Śląskie; Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Wartość projektu: 880 237,21 zł

Finansowanie:

 • 698 692,73 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • 181 544,48 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Projekt ma na celu wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych, które pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wielu spraw w Urzędzie Gminy Wyry oraz jednostkach organizacyjnych objętych projektem.

Projekt jest kolejnym, istotnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Wyry o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o:

 • udoskonalony i rozbudowany portal e-usług oraz poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne  „front-office"  i „back-office" w zakresie  nowych  i modernizowanych e-usług;
 • wdrożony   w   pełnym   zakresie   we   wszystkich   jednostkach   organizacyjnych   gminy system elektronicznego obiegu dokumentów,
 • podniesiony poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych zapewniony miedzy innymi poprzez wdrożenie centralnego system zarządzania  infrastrukturą teleinformatyczną urzędu gminy.

Kluczowym produktem Projektu rozwiązującym w istotnym zakresie zidentyfikowane problemy, zapewniającym „interoperacyjność" i ogniskującym przyszłe działania gminy w zakresie informatyzacji, jest rozbudowa „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą" (ZSZG), którego zasadniczy trzon stanowią działające już obecnie systemy, w kierunku:

 • rozbudowy    innowacyjnej    platformy    zintegrowanych    usług    publicznych, która zapewni świadczenie spersonalizowanych usług publicznych o wysokim poziomie e-dojrzałości,
 • rozszerzenie   zakresu   wdrożenia   Systemu   Elektronicznego   Obiegu   Dokumentów (SEOD) w jednostce, włącznie z zapewnieniem pełnej wewnętrznej integracji.

Opracowane w tym celu przez wykonawcę „usługi komunikacji i wymiany danych" zostaną zaimplementowane jako usługi sieciowe (ang. webservices). Usługi te będą stanowić tzw. Infrastrukturę Komunikacyjną (element modernizowanego „systemu back-office") i zapewnią dostęp do wielu metod umożliwiających nie tylko pobranie lub przekazanie podstawowych danych dot. sprawy i powiązanych z nią pism, ale również, jako opcja, udostępnienia danych z innych rejestrów publicznych prowadzonych przez dany system - np. z ewidencji podatkowej takich jak dane wymiarowe oraz decyzje dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - dla osób fizycznych oraz osób prawnych czy też opłat w zakresie gospodarki odpadami. Tak udostępnione dane posłużą do budowania elektronicznych usług publicznych między innymi usług informacyjnych oraz spersonalizowanych usług 4-5 kategorii.

Wymiernym efektem ich wdrożenia będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych Gminy Wyry, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych oraz obsługi gospodarki odpadami.

Łącznie, zakłada się, że w ramach Projektu zostaną wdrożone rozwiązania po stronie systemu „front office", które zapewnią:

a) 7 - usług na poziomie dojrzałości 5 (personalizacja);
b) 10 - usług na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja);
c) 1 -usługę na poziomie dojrzałości 2 (interakcja);
d) 8 - usług na poziomie dojrzałości 1 (informacja);

Podstawą do uwierzytelniania użytkowników dla spersonalizowanych usług publicznych, których odbiorcą musi być tylko i wyłącznie określona, uwiarygodniona osoba fizyczna lub prawna będzie profil zaufany ePUAP.

Drugoplanowym celem Projektu będzie przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy do wdrożenia Systemu EZD w organizacji Gminy Wyry, czyli w pełni elektronicznego „sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw" dla dokumentacji ewidencjonowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przygotowanie ww. rozwiązania technicznego, poza niezbędnym przygotowaniem organizacyjno-prawnym zostanie zapewnione przez wdrożenie obsługi tzw. Repozytorium dokumentów (centralnego repozytorium dokumentów) oraz integrację poszczególnych Modułów Dziedzinowych tego systemu z SEOD w zakresie obiegu i obsług dokumentacji elektronicznej pism i spraw, jak również wdrożenie SEOD w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Aby uruchomić planowane do wdrożenia rozwiązania aplikacyjne oraz elektroniczne usługi publiczne konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej  przez dostarczenie:

 • 1 serwera sprzętowego wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem do wirtualizacji na potrzeby obsługi repozytorium dokumentów oraz elektronicznego obiegu dokumentów;
 • 3 serwerów sprzętowych niezbędnych do uruchomienia systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną;
 • 8 routerów brzegowych z systemem firewall wraz obsługą sieci VPN;
 • 16 zestawów komputerów osobistych (stacja, monitor, myszka, system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe równoważne do MS Office 2010/ 2013);
 • 1 urządzenia do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem;
 • 1 urządzenie do podtrzymania napięcia (UPS);
 • 1 zarządzalnego przełącznika sieciowego.