Montaż lamp hybrydowych LED w Gminie Wyry

logotypy.jpg


Montaż lamp hybrydowych LED w Gminie Wyry

Okres realizacji: 2016 – 2017 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Wartość projektu: 299 544,43 zł

Finansowanie:

  • 179 662,15 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 119 882,28 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Celem projektu był „Wzrost efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wyry”.

W ramach inwestycji zostało zamontowanych 13 sztuk lamp hybrydowych słoneczno – wiatrowych z oprawami LED na terenie obu miejscowości Gminy Wyry, przede wszystkim przy wiatach rowerowych oraz wzdłuż ulic, na których nie planuje się budowy typowego oświetlenia ulicznego.

Miejsca realizacji projektu:

Lp.

Miejscowość

Ulica

Ilość   lamp

1.

Wyry

Wagonowa   (przy wiatach rowerowych)

    2

2.

Wyry

Puszkina   (przy wiacie rowerowej)

    1

3.

Wyry

Leśniczówka   (przy wiacie rowerowej)

    1

4.

Gostyń

Tyska   (przy wiacie rowerowej)

    1

5.

Gostyń

Pod   Lasem

    4

6.

Gostyń

Sosnowa

    3

7.

Gostyń

Dębowa   (przy wiacie rowerowej)

    1

 

Na terenie Gminy Wyry funkcjonuje obecnie wyłącznie oświetlenie uliczne tradycyjne (zasilane z sieci elektroenergetycznej); oświetlone są przede wszystkim drogi publiczne (wojewódzka, powiatowe, gminne). Oświetlenie oparte o odnawialne źródła energii nie funkcjonuje jeszcze na terenie gminy. Zakres niniejszego projektu obejmuje oświetlenie newralgicznych miejsc tras rowerowych na terenie Gminy Wyry, przede wszystkim miejsc postojowych (wiat rowerowych). Przez teren gminy przebiegają dwie trasy rowerowe (niebieska i czerwona) wyznaczone w ramach zrealizowanego kilka lat temu projektu pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki" współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013. Trasy te na większości odcinków nie posiadają jednak oświetlenia, co obniża ich atrakcyjność oraz zmniejsza poziom bezpieczeństwa użytkowników. Brak oświetlenia uciążliwy jest zwłaszcza w rejonie miejsc postojowych. Ponadto zamontowano lampy hybrydowe wzdłuż dwóch krótkich ulic gminnych, dla których nieopłacalna jest budowa sieci elektrycznej. Realizacja projektu powinna doprowadzić do poprawy poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, a tym samym do ograniczenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego.