Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

Nazwa

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

Opis

Podstawy prawne

1. Art. 18 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

2. Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

3. Art. 37-44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

4. Art.104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz 2096)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

6. Uchwała Nr XLIII/414/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyry  

7. Uchwała Nr XLIII/415/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wyry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Miejsce

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 4 - ewidencja ludności

Informacja

Tel: 32 3256811
fax: 32 3256809

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - druk wniosku stanowi załącznik do  pobrania na dole strony.

Załączniki do wniosku:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu z załącznikami graficznymi, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, ewentualne załączniki graficzne należy złożyć razem z umową,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wyry lub bezpośrednio w kasie urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
  • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z proporcjonalnym naliczeniem).

Opłata podstawowa roczna za:

  • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Po uzyskaniu opinii Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obligatoryjnie, w formie postanowienia), Wójt Gminy wydaje zezwolenie.

Tryb odwoławczy

Od zezwolenia Wójta Gminy Wyry przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Wyry w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania

Plik do pobrania

wniosek  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z proporcjonalnym naliczeniem).