Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wyry

Okres realizacji: 2014 – 2015
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej
Wartość projektu: 51 450,00 zł

Finansowanie:

  • 43 732,50 zł – środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
  • 7 717,50 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Gmina Wyry od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE WYRY”.

Celem głównym projektu było opracowanie dokumentu planistycznego oraz pozostałych elementów (m.in. bazy danych), będących podstawą do realizacji projektów przyczyniających się do poprawy środowiska naturalnego w Gminie Wyry m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W ramach projektu zostały opracowane:

  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dostępny tutaj.
  • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wyry (aktualizacja) dostępne tutaj.
  • Baza danych stanowiąca integralną część Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Do pobrania: Ulotka informacyjna