Edukacja


Kryteria rekrutacji do Gminnych Przedszkoli

Na podstawie art.204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Uchwała Rady Gminy Wyry nr XXVI/255/2017 z dnia 9.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

podaje się do publicznej wiadomości

kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyry na rok szkolny 2017/2018

             I. Kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji

1. Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą - otrzymuje 200 punktów,

2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu - otrzymuje 100 punktów,

3. Kandydat, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej - otrzymuje 60 punktów,

4. Ilość punktów którą kandydat otrzymuje w zależności od dochodu w rodzinie:

Lp.

Wysokość dochodu na osobę wg art.5 ust.1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.

Liczba punktów

1.

do lub 100% kwoty

26

2.

więcej niż 100% a mniej lub 120% kwoty

24

3.

więcej niż 120% a mniej lub 140% kwoty

22

4.

więcej niż 140% a mniej lub 160% kwoty

20

5.

więcej niż 160% a mniej lub 180% kwoty

18

6.

więcej niż 180% a mniej lub 200% kwoty

16

7.

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty

14

8.

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty

12

9.

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty

10

10.

więcej niż 230% a mniej lub 240% kwoty

8

11.

więcej niż 240% a mniej lub 250% kwoty

6

12.

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty

4

13.

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty

2

14.

więcej niż 270% kwoty

0

5Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

a)  w przypadku kryterium, o którym mowa w pkt 1, 2, 4 jest oświadczenie rodziców/rodzica/ opiekuna(ów) prawnych we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola,

b)  w przypadku kryterium, o którym mowa w pkt 3  jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców/rodzica/ opiekuna(ów) prawnych kopia opinii.

6. O przyjęciu do przedszkola decyduje suma otrzymanych punktów.

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z załącznikami

6 marca - 17 marca

10 kwietnia - 14 kwietnia

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

20 marca - 4 kwietnia

19 kwietnia - 8 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia

9 maja

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 kwietnia

11 maja

5.

Procedura odwoławcza

10 kwietnia - 8 maja

11 maja - 6 czerwca


Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art.204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Uchwała Rady Gminy Wyry nr XXVI/256/2017 z dnia 9.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

podaje się do publicznej wiadomości

kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyry na rok szkolny 2017/2018

I. Kryteria, punktacja kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 Lp.

 Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Zadeklarowanie zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły, w tym roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

10

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania

2.

Wykonywanie pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3.

Wcześniejsze realizowanie przez dziecko obowiązku wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wyry i znajdującym się w obwodzie szkoły

2

Informacja dyrektora przedszkola

4.

Spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej samej placówce

2

Informacja w dokumentacji szkoły

5.

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

 1

Oświadczenie rodziców/prawnych

 

 

                II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 Lp.

 

 Rodzaj czynności

 Termin postępowania rekrutacyjnego

 Termin postępowania uzupełniającego

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 kwietnia – 14 kwietnia

 

 

27 maj – 1 czerwca

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 11 maja do godz.15.00

 

do 6 czerwca do godz.15.00

3.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

 

11 maja - 23 maja do godz.15.00

 

6 czerwca - 9 czerwca

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

26 maja do godz.15.00

7 lipca do godz.15.00