Edukacja w każdym wieku

Kapitał ludzki - UE


Edukacja w każdym wieku szansą na rozwój mieszkańców Gminy Wyry

Okres realizacji: 2009 – 2010
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Wartość projektu: 26 485,08 zł

Finansowanie:

 • 22 512,32 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • 3 972,76 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa

Opis projektu:

Gmina Wyry od listopada 2009 roku do maja 2010 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy „ EDUKACJA W KAŻDYM WIEKU SZANSĄ NA ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW GMINY WYRY”

Przedsięwzięcie w 85% było finansowane ze środków Unii Europejskiej , w 15 % ze środków budżetu państwa. Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Wyry. Wsparciem  planowano objąć 220 osób. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 222 uczestników. Podczas wszystkich działań podejmowanych w trakcie jego realizacji starano się  osiągnąć następujące cele szczegółowe:

 • Zachęcanie mieszkańców Gminy Wyry do zdobywania umiejętności i cech atrakcyjnych na rynku pracy.
 • Podniesienie  świadomości lokalnej ludności w zakresie kojarzenia edukacji z przyszłością.
 • Zmiana stereotypowego postrzegania edukacji jako obowiązku, identyfikowanie edukacji z droga rozwoju osobistego.
 • Wzrost motywacji mieszkańców Gminy Wyry w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji.
 • Podniesienie znajomości obsługi komputera osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.

Powyższe cele bezpośrednio wpłynęły na osiągnięcie celu głównego:
PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY WYRY W ZAKRESIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z KSZTAŁCENIA, PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI ORAZ STYMULOWANIA WŁASNEJ KREATYWNOŚCI

W styczniu 2010 roku odbyły się zajęcia dla 151 uczniów Zespołów Szkół w Wyrach i w Gostyni. Młodzież została podzielona na cztery grupy. Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu seminariów: „Uczymy się dla siebie”. Seminaria zostały przeprowadzone przez psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego. Spotkanie z psychologiem – Panią Agnieszką Sitko, miało na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do podejmowania kształcenia szeroko rozumianego, podniesienie świadomości potrzeby bycia kreatywnym . Pedagog - Pani Katarzyna Ciepły, próbowała zmienić postrzeganie edukacji jako obowiązku, wzmacniała pojęcie edukacji jako wartości, która przynosi korzyści. Przekonywała, iż edukacja winna być kojarzona z rozwojem osobistym i przyszłością każdego człowieka.  Pan Błażej Nowrot - doradca zawodowy zapoznał uczestników z wymogami kwalifikacyjnymi w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy. Rozbudzał w słuchaczach chęć rozwijania zainteresowań, uzdolnień, umiejętności intelektualnych i artystycznych. Uczniowie mieli  również okazję posłuchać pogadanki: „Mój zawód moim hobby”. Pani prowadząca zajęcia motywowała uczestników do wyboru kształcenia zgodnego z zainteresowaniami. Zwracała uwagę na korzyści płynące z powiązania pasji z pracą zawodową. Młodzież była zachęcana do rozwoju osobistego i kreatywności.
Następną grupą docelową projektu byli rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie Gminy. W cyklu seminariów: „Uczymy się w każdym wieku” wzięło udział 51 osób z obydwu miejscowości. Podobnie jak młodzież, dorośli również spotkali się z psychologiem pedagogiem i doradcą zawodowym.  Zajęcia odbyły się w obydwu Zespołach Szkół  w kwietniu 2010 roku. Seminaria omawiały pojęcie edukacji w odniesieniu do dzieci, jak i rodziców.

Obydwie grupy uczestników projektu miały zapewnioną podczas zajęć usługę gastronomiczną.
Ostatnią grupą uczestników projektu były osoby chcące brać udział w kursie komputerowym. Zajęcia prowadzone były od marca do maja 2010 roku w Zespole Szkól w Gostyni w dwóch grupach: 10  i 11 osobowej. Obejmowały 32 godziny kursu podstaw obsługi komputera oraz 20 godzin kursu obsługi internetu.
Cała  21–osobowa grupa zakończyła udział w projekcie i otrzymała stosowne zaświadczenia. Uczestnicy zajęć komputerowych wyrazili chęć kontynuowania działań w tym zakresie. Dla niektórych osób było to pierwszorazowe zetknięcie się z praktyką pracy z komputerem. Osoby uczestniczące w zajęciach nabyły wiedzę , która ułatwi im życie zawodowe jak również osobiste. Wykorzystywanie umiejętności posługiwania się  komputerem jest bowiem nieodzownym elementem dzisiejszej rzeczywistości.

Wszystkie działania podejmowane w projekcie miały za zadanie wygenerować następującą wartość dodaną:
OSIĄGNIĘCIE PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYŻSZCH ASPIRACJI ŻYCIOWYCH POPRZEZ CHĘĆ ZMIANY SYTUACJI, PODJĘCIE KSZTAŁCENIA I ZDOBYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI CELEM WYKORZYSTANIA ICH NA RYNKU PRACY

W ramach realizacji projektu został opracowany i wydany informator edukacyjny dla uczniów biorących udział w zajęciach.

Przez cały okres realizacji projektu prowadzona była akcja promocyjna. Wydano i rozmieszczono plakaty na terenie Gminy, rozdano materiały promocyjne w postaci ulotek i długopisów mieszkańcom Gminy, umieszczano informacje dotyczące projektu na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie. Wymagania dotyczące wizualizacji zostały zastosowane również w korespondencji prowadzonej w sprawach projektu oraz wszystkich dokumentach związanych z projektem.

Rezultaty twarde projektu przedstawiają się następująco:

 • Liczba osób biorących udział w projekcie - zakładane:  220  osiągnięte: 222
 • Liczba odbytych seminariów, pogadanek - zakładane:  11  osiągnięte: 22
 • Liczba wydanych informatorów edukacyjnych - zakładane:  150  osiągnięte: 150
 • Przeprowadzone seminaria, pogadanki oraz zajęcia komputerowe przyczyniły  się  do osiągnięcia następujących rezultatów miękkich:
  • zwiększenie umiejętności społecznych mieszkańców:wzrost pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacyjnych itp.,
  • wzbudzenie w mieszkańcach chęci rozwoju osobistego,
  • zwiększenie motywacji do samokształcenia,
  • podniesienie pozycji uczestników na rynku pracy.