Pomoc dla Ukrainy (PL)

Kontakt

 • +48 605 229 485, (32) 325 68 10, obronacywilna@wyry.pl - zarządzanie kryzysowe
 • 112 - numer alarmowy
 • +48 32 323 02 38 - GOPS Wyry - wsparcie dla osób, które przyjęły uchodźców

Wpłata na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy

W sytuacji gdyby mieszkańcy chcieli dokonać wpłaty na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy, mogą dokonać wpłat gotówkowych lub zrealizować przelew na konto Urzędu Gminy Wyry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Tychach, oddział w Wyrach. Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Tychy 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001. W tytule wpłaty przelewu należy wpisać: „Darowizna na rzec pomocy dla obywateli Ukrainy”. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu.


Nadanie numeru PESEL w związku z wojną na Ukrainie

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Gminy Wyry.

W celu uniknięcia kolejek, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne pod numerem telefonu: +48 32 325 68 11

 • ul. Główna 133, 43-175 Wyry, parter, pokój nr 4,
 • +48 32 325 68 11
 • ewidencja@wyry.pl
 • poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie zawarte we wniosku. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Więcej informacji - uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Film instruktażowy>>


Pomoc jednorazowa - 300 zł

Wnioski na pomoc jednorazową w wysokości 300 zł można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach od 21 marca 2022 roku. 

Pomoc przysługuje obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

WAŻNE: Wniosek składamy osobno na każdego członka rodziny (np. do Polski przyjechała 4 osobowa rodzina, więc składają 4 wnioski). Wnioski wypełniamy alfabetem łacińskim.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.wyry.pl (pobierz wniosek) lub w siedzibie ośrodka (ul. Główna 107, 43-175 Wyry).

Wnioski można składać w ośrodku w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek – czwartek: 8:00 - 15:00
 • piątek: 8:00 - 13:30.

Świadczenie wychowawcze 500+ i zasiłek rodzinny

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce od dnia 24 lutego 2022 roku z zamiarem dłuższego pobytu, mogą ubiegać się o świadczenia:

 • świadczenie wychowawcze 500+ – wypłacane na każde dziecko do 18. roku życia, realizuje je Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl)
 • zasiłek rodzinny – dla osób spełniających kryterium dochodowe, realizuje go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach (ul. Główna 107, 43-175 Wyry, +48 32 323 02 38, gops@gopswyry.euponiedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00)

Zakwaterowanie

Osoby chcące zaoferować zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy, a także osoby, które przyjęły już na terenie Gminy Wyry uchodźców proszone są o złożenie deklaracji punktu zakwaterowania i zgłoszenie pobytu cudzoziemca. Druki po wypełnieniu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wyry (ul. Główna 133, 43-175 Wyry) celem prowadzenia rejestru. 

Zarządzanie kryzysowe w UG Wyry:

 • ul. Główna 133, 43-175 Wyry
 • +48 605 229 485
 • obronacywilna@wyry.pl

40 zł wsparcia dla osób goszczących obywateli Ukrainy - aktualizacja przepisów

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie i przysługuje za okres nie więcej niż 120 dni faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy liczonych od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcie obywatela Ukrainy w terminie późniejszym niż jego przybycie na terytorium Polski oraz przerwa w zakwaterowaniu spowodowana wyjazdem nie powodują wydłużenia tego okresu. Możliwość ubiegania się o świadczenie została wydłużona do 30 czerwca 2024 r.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim.

W przypadku przedłużenia okresu wypłaty świadczenia przez gminę:

1) dla osoby niepełnosprawnej na podstawie pkt 1 i 2 – świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia- przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) dla osoby samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) dla małoletniego, który przybył bez opieki - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Wyry. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. W przypadku przekroczenia tego terminu wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli za wskazaną w karcie osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres świadczenie już zostało wypłacone oraz jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, wnioskodawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy, I piętro, pok. nr 10, tel.: 32 325 68 33.

Załączniki:


Pomoc psychologiczna dla uchodźców

 • Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych – tel.: 530 220 954, 32 22 44 390
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie – tel.: 784 931 964
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Mikołowie NZOS PsycheMed – tel.: 508 228 749
 • Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” w Mikołowie – tel.: 32 22 64 176, 788 002 580

Prośba o pomoc dla gmin obwodu kijowskiego

Publikujemy pismo Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie prośby o przekazanie dodatkowej pomocy rzeczowej najbardziej poszkodowanym miastom i gromadom z terenu Obwodu Kijowskiego wraz z listą najbardziej potrzebnych na ten moment sprzętów i towarów:

Pismo ws. pomocy dla obwodu kijowskiego

Lista produktów i artykułów potrzebnych miastom obwodu kijowskiego


Pomoc medyczna

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 r., mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i ochrony zdrowiaSzczegóły tutaj.

Przychodnia Zdrowia Wyry:

 • ul. Tysiąclecia 5, 43-175 Wyry
 • +48 32 218 72 00
 • 32 797 71 45

Przychodnia Zdrowia Gostyń:

 • ul. Rybnicka 2, 43-176 Gostyń
 • +48 32 708 07 44
 • +48 503 091 082

Pomoc medyczna jest darmowa. Opieka dzienna obowiązuje w godzinach – 8.00 – 18.00 W ciągu dnia Ukraińcy mają prawo korzystać z przychodni. Nocna i świąteczna opieka obowiązuje: poniedziałek – piątek: 18.00 – 08.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy- soboty, niedziele, święta.

 • Dzieci – Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, tel.: 32 325 76 00
 • Dorośli – Szpital św. Józefa w Mikołowie, ul. Okrzei 27, tel.: 32 322 40 63

Przychodnie specjalistyczne i Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, tel.: 32 325 75 44
W razie nagłych przypadków obowiązuje telefon alarmowy 112!


Edukacja

Zgodnie z przekazanymi informacjami przez Ministra Edukacji i Nauki dzieci i młodzież z Ukrainy, czyli w wieku 7-15 lat, są przyjmowani do publicznych szkół podstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

W celu zapisania dziecka do szkoły, osoby, które otoczyły opieką uchodźców mogą skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły w Wyrach lub w Gostyni w zależności od miejsca pobytu dziecka. Szczegóły dotyczące nauki zostaną uzgodnione z dyrektorem:

Szkoła Gostyń:

 • ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń
 • +48 32 218 76 00
 • szkola.gostyn@wyry.pl

Szkoła Wyry:

 • ul. Puszkina 10, 43-175 Wyry
 • +48 32 218 72 44
 • spwyry@wyry.pl

Szkoły ponadpodstawowe:

 • +48 32 481 66
 • +48 32 481 67

Praca

W zakresie obsługi uchodźców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie funkcjonuje Punkt Obsługi Cudzoziemców:

 • ul. Chopina 8, pok. 410, 43-170 Łaziska Górne
 • +48 32 325 03 93
 • +48 795 053 367
 • +48 796 764 868
 • poniedziałek-piątek 8:00-14:00

Załączamy ulotkę w języku polskim i ukraińskim przedstawiające możliwości skorzystania przez uchodźców z Ukrainy z pomocy w zakresie pozyskania zatrudnienia - pobierz ulotkę>>

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie - informacje dla obywateli Ukrainy>>

Dojazd: linie autobusowe 69 i 294 (kierunek: Łaziska Górne), przystanek: Łaziska Górne Ratusz


Urząd Skarbowy

 • ul. Hubera 4, 43-190 Mikołów
 • +48 32 324 61 00
 • poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 14:30

ZUS

Інформація для громадян України - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS


31 maja kończy się możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy w lutym przekroczyli granicę. 

 

Nowe zasady bezpłatnego przejazdu koleją dla Ukraińców

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady bezpłatnego przejazdu koleją dla Ukraińców. Konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego przybycie po 24 lutego. Bezpłatnie będą mogły podróżować kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami i powyżej 60 roku życia - poinformowało biuro prasowe PKP Intercity.

Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku.

Od 1 do 30 kwietnia z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity będą mogły skorzystać dzieci i młodzież do lat 18, kobiety, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej. Poprzednie zasady dotyczyły wszystkich obywateli i obywatelek Ukrainy, bez podziału na grupy.


Ubezpieczenia OC dla obywateli Ukrainy

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:

 • Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
 • Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Więcej informacji>>


Kultura

Biblioteka

w Wyrach:

 • ul. Główna 58, 43-175 Wyry
 • +48 505 439 272
 • wyry@gbp.wyry.pl

w Gostyni:

 • ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń
 • +48 505 439 257
 • gostyn@gbp.wyry.pl
Oferta Biblioteki dla gości z Ukrainy>>

Dom Kultury

 • ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń
 • +48 32 218 70 00
 • sekretariat@dkgostyn.pl

Oferta Domu Kultury>>


Informacja o aktualnym zapotrzebowaniu i konieczności pomocy będzie na bieżąco aktualizowana. Prosimy o śledzenie naszej strony.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy