Nieruchomości niezamieszkałe

Właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyposaża się w pojemniki lub worki w zależności od liczby pojemników i worków wykazanych w deklaracji.