Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

 
GOSP Wyry

KONTAKT:

ul. Główna 107
43-175 Wyry
tel: 32 323-02-38
gops@gopswyry.eu

strona internetowa

Kierownik Ośrodka: Anna Łożańska

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą:

Pracownicy socjalni: 32 323-02-38
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 32 218-72-74

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Dyżury filia Gostyń, ul. Pszczyńska 368

wtorek: 9:00 – 10:30
czwartek: 9:00 – 10:30

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Ośrodka:

poniedziałek: 13:00 do 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach został powołany uchwałą Rady Gminy w listopadzie 1991 roku. Działalność rozpoczął od stycznia 1992 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wyry. Ośrodek swym działaniem obejmuje Gminę Wyry składająca się z miejscowości Wyry i Gostyń. W Gostyni mieści się filia Ośrodka przy ul. Pszczyńskiej 368, w której dyżurują pracownicy w wyznaczonych godzinach. Działanie Ośrodka opiera się głównie na Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o świadczeniach rodzinnych, Ustawie o pieczy zastępczej.

Ośrodek prowadzi ARCHIWUM KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH udostępnianych na wniosek zainteresowanych instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

GOSP w Wyrach od 2012 roku zatrudnia asystenta rodziny.  Podejmuje on zadania na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na jego pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę jej funkcjonowania w obszarze ekonomiczno-socjalnym, opiekuńczo-wychowawczym i społecznym.

Podczas sesji Rady Gminy, 30 kwietnia 2020 roku został przyjęty Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2020–2022. Został on opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opracowanie i realizacja Programu należy do zadań własnych Gminy. Ma on na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminne. Zakładanym efektem programu będzie polepszenie sytuacji rodzin oraz wychowujących się w nich dzieci na terenie gminy Wyry oraz umożliwienie każdemu dziecku wychowywania się w rodzinie biologicznej poprzez:

  • stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka poprzez współpracę podmiotów realizujących Program Wspierania Rodziny,
  • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
  • wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
  • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci,
  • zminimalizowanie negatywnych zachowań,
  • ograniczenie patologii społecznej,
  • podniesienie profesjonalizmu osób pracujących z rodziną.

 Z Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2020–2022 można zapoznać się TUTAJ.