2017

GG.6840.1.2017

GG.6840.8.2017

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Pierwszy przetarg odbył się 23.06.2017r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4309/85

1304

ŁIV

100 000,00 zł

6 000,00

 

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. II.                Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Pierwszy przetarg odbył się 23.06.2017r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4318/49

770

ŁIV

 38 500, 00 zł

4 000,00

 

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, niezabudowana. Położona na terenie płaskim, częściowo zadrzewiona.  Działka posiada dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr  3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni  utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym w przeważającej części działki  jest  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 4 września 2017 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, mienie@wyry.pl .

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Do pobrania:

1. Mapa ul.Wiśniowa
2. Mapa ul. Dębowa
3. Ogłoszenie o przetargu

 

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń, nad rzeką Gostynką  (w rejonie ul. Tyskiej)

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 429/53

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 4

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,2308 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

Do pobrania:

Mapa ul. Tyska


 

GG.6840.10.2017

GG.6840.11.2017

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. I.       Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Motyla, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

73211,00 zł

2.

4302/81

1054

RIVa

73211,00 zł

 

 1. Przedmiotowe działki położona są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową.
 2. Nieruchomość gruntowa jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami osobistymi.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 12.07.2017 r.

Do pobrania:

Mapa ul. Motyla


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Wyry   ul. Leszczynowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

część działki o nr ewidencyjnym: 655/43

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry; karta mapy: 4

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia do wydzierżawienia

0,1600 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Do pobrania:

Mapa ul. Leszczynowa

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń   ul. Macierzanki

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 35/25

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 6

księga wieczysta: KA1M/00057334/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

1,2510 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

7R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 425/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego, 0,01 zł za m2 za łąki, pastwiska i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Do pobrania:

Mapa ul.Macierzanki


 

GG.6840.1.2017

GG.6840.2-8.2017

Wójt Gminy Wyry
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

1.     Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza

Wadium

 

działki

 

 

netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

125 740,00 zł

7 000,00

 

2.  Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.

3.  Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325.

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.

4.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer

Powierzchnia

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza

Wadium

.

działki

(m²)

 

netto (zł)

1.

4312/49

759

RIVb

50 400, 00 zł

5 000,00

2.

4313/49

767

RIVb

50 800,00 zł

5 000,00

3.

4314/49

774

RIVb

51 250,00 zł

5 000,00

4.

4315/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5 000,00

5.

4316/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5 000,00

6.

4317/49

770

ŁIV(192), RIVb (578)

51 150,00 zł

5 000,00

7.

4318/49

770

ŁIV

48 300,00 zł

5 000,00

 

 1. Działki są nieogrodzone, niezagospodarowane, niezabudowane. Położone na terenie płaskim, częściowo zadrzewione. Działki posiadają dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr 3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działki mają kształt zbliżony do kwadratów. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym działek opisanych w pozycji od 1 do 6 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną doczterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Działka opisana w pozycji 7 tj. 4318/49 określona jest w przeważającej części jako 120MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wpłacenie wadium do  dnia 20 czerwca 2017r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

mapa

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail mienie@wyry.pl.

Ogłoszenie   o    przetargu   zostało    zamieszczone  na    stronie    internetowej   Urzędu   Gminy   Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do wydzierżawienia

Adres nieruchomości

Gostyń   ul. Wiśniowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnym: 3505/48

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 1

księga wieczysta: KA1M/00007153/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,0850 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

16MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 12/2014 Wójta Gminy Wyry z dnia 4.03.2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu na cele rekreacyjne i pod ogródki (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi: 0,10 zł/m2,

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Wyry

Mapa ul.Wiśniowa do pobrania tutaj

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 05.05.2017r.


 

GG.6840.1.2017

GG.6840.2-8.2017

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

125 740, 00 zł

 1. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dębowej poprzez przylegającą do niej od strony zachodniej działkę drogową o nr 3959/84 o nieutwardzonej nawierzchni. Nieruchomość jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, w bezpośrednio przylegającej drodze, pozostałe media w zasięgu ponad 100m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.324 i wykaz L.325. Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz L.326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Wiśniowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00061724/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4312/49

759

RIVb

 50 400, 00 zł

2.

4313/49

767

RIVb

50 800,00 zł

3.

4314/49

774

RIVb

51 250,00 zł

4.

4315/49

770

RIVb

51 000,00 zł

5.

4316/49

770

RIVb

51 000,00 zł

6.

4317/49

770

ŁIV(192), RIVb (578)

51 150,00 zł

7.

4318/49

770

ŁIV

48 300,00 zł

 

 1. Działki są nieogrodzone, niezagospodarowane, niezabudowane. Położone na terenie płaskim, częściowo zadrzewione.  Działki posiadają dostęp w bezpośrednio przylegającej drodze nr  3506/48 - ulicy Wiśniowej do sieci uzbrojenia terenu: energia energetyczna, woda, gaz. Działki mają kształt zbliżony do kwadratów. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiśniowej drogą o nawierzchni  utwardzonej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością: Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą półtora metra szerokości wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; na podstawie wniosku z dnia 31.07.1954 r. nr Dz. 635/54 oraz umowy darowizny z dnia 22.05.1954 r. zbd. 2, wpisano dnia 11.02.1957 r.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym działek opisanych w pozycji od 1 do 6  jest  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami - 120MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Działka opisana w  pozycji 7 tj. 4318/49 określona jest w przeważającej części jako 120MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz we fragmencie od strony południowej jako 8R/WS - tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 06.04.2017r.


 GG.6840.5.2016

 Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/272/2017 z dnia 30 marca 2017r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4321/84

4323/84

11

95

dr

dr

10 400,00 zł

 

 1. Działki będą zbywane łącznie, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Są niezabudowane i przylegają do północnej granicy działki 2766/83. Działka 4321/84 posiada kształt zbliżony do trójkąta i przylega bezpośrednio do działki 4323/84 o kształcie prostokąta.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 24MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 06.04.2017r.

 


 

GG.6840.8.2016

GG.6840.9.2016

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIX/484/2010 z dnia 14 października 2010r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Leszczynowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00074863/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

837/43

3000

PsIV

291 200, 00 zł

 1. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Leszczynowej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć wodociągowa w przylegającej drodze, sieć gazowa w drodze asfaltowej w odległości ok. 80m.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:
  Bezpłatna służebność drogi na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 838/43 (KW nr KA1M/00074862/3) – polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę numer 837/43 (KW KA1M/00074863/0), pasem gruntu sześć metrów szerokim, wzdłuż północnej granicy działki nr 837/43 tj. od słupka granicznego nr 384 do słupka granicznego 385.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/UZ jest zabudowa usługowa oświaty, edukacji i zdrowia. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową towarzyszącą funkcji podstawowej, zieleń wraz z małą architekturą, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 II. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIV/232/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00077354/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

268/32

634

Bp

58 328, 00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, wyposażona w infrastrukturę techniczną usytuowaną na działce oraz jej sąsiedztwie (energia energetyczna, woda, kanalizacja, gaz). Ma kształt nieregularny zbliżony do litery L. Dojazd do nieruchomości od ul. Dąbrowszczaków (asfalt) drogą o nawierzchni  utwardzonej. Przez południowo – wschodnie naroże działki przebiega gazociąg ø100mm. Ponadto w zachodniej części działki, z południa w kierunku północnym przebiega gazociąg stanowiący przyłącze do budynków nieruchomości sąsiednich (Dąbrowszczaków 49 i 47). W sąsiedztwie gazociągu znajduje się studzienka kanalizacyjna, z której odprowadzane są ścieki z budynku położonego przy ul. Dąbrowszczaków 49. W południowej częścidziałki (przy granicy wschodniej) posadowiony jest słup betonowy wraz z linią energetyczną. Dodatkowo w południowo – wschodniej części działki usytuowana jest studzienka drenażowa, do której podłączona jest sieć drenażowa przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 43, poz.663) przeznaczenie działki to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 14 MNU.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 03.01.2017r.

Mapa ul. Leszczynowa Wyry.png

Mapa ul. Leszczynowa w Wyrach

Mapa ul. Dąbrowszczaków Wyry.png

Mapa ul. Dąbrowszczaków w Wyrach

Mapa orientacyjna ul. Leszczynowa i Dąbrowszczaków Wyry.png

Mapa orientacyjna ulic w Wyrach

Dębowa sdz.4309 85.JPG

Dębowa dz.4323 84.JPG

Dębowa dz.4320 84.JPG

geoMapa_Akacjowa.png