Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy

loga.png

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wartość projektu: 3 972 907,42 zł

Finansowanie:

  • 3 080 942,20 zł - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
  • 891 965,22 zł - budżet Gminy Wyry.

Celem głównym projektu jest poprawa parametrów energetycznych 8 budynków, położonych przy ulicach:

  • Ks. Franciszka Bojdoła 2, 4, 6
  • Głównej 129, 131
  • Pszczyńskiej 339
  • Puszkina 19, 21

W ramach zadania, wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c.w.u.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl. lub korzystając z formularza.


Klauzula RODO

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ODO oraz zasad wskazanych w Umowie. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.