Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Zakres działania

 • obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy – składanie korespondencji, sekretariatu Wójta,
 • przyjmowanie wniosków o dostęp do platformy informatycznej e-urzad, potwierdzanie wniosków o wydanie profilu zaufanego,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych,
 • dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających czynność zameldowania w bazie PESEL,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowań i zameldowań z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 2 miesiące,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, zaprzestanie wykonywania działalności,
 • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, decyzji o zmianach wpisu,
 • organizacja wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
 • przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do niepublicznych placówek oświatowych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz osób niepełnosprawnych w gminie,
 • przyjmowanie wniosków o wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych,
 • organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
 • prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
 • informatyka urzędu.

Kierownik Referatu

Ewa Placha – Sekretarz Gminy, tel. 32 325 68 02, email: sekretarz@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy  Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 8

Pracownicy:

Imię i nazwisko       

Telefon            

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Gabriela Pajor

32 325 68 33

edukacja@wyry.pl

prowadzenie spraw w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

I piętro pok. nr 10

Alina
Bojdoł

32 325 68 11

ewidencja@wyry.pl

dokonywanie zameldowań i wymeldowań,  przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

parter
pok. nr 4

Alina
Karwat

32 325 68 00

urzad@wyry.pl

obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy Wyry, sekretariatu wójta

I piętro
pok. nr 8

Adam
Gruszka

32 325 68 15

informatyk@wyry.pl

informatyka urzędu

II piętro
pok. nr 12

Dariusz Kardasz

661 557 668

dariuszk@wyry.pl

informatyka urzędu

II piętro
pok. nr 12