Stypendia i nagrody

Stypendia

Na podstawie uchwały VI/62/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry oraz realizują obowiązek szkolny w trybie dziennym.

Stypendium jest przyznawane jeżeli uczeń spełnia jedno z wymienionych kryteriów:

1. osiągnięcie wysokich wyników w nauce:

a) przy średniej ocen 5,30 – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej;

b) przy średniej ocen 5,20 – dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej;

3. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Do złożenia wniosku uprawnieni są:

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
 2. Pełnoletni uczeń.

Terminy złożenia wniosków:

 1. do 15 marca od daty zakończenia I semestru;
 2. do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, uwierzytelnione za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcia ucznia uzyskane w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, uprawniające do przyznania stypendium oraz druk PIT 2a.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście do Sekretariatu lub drogą pocztową do Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data wpływu do urzędu) lub elektronicznie (skan) na adres: edukacja@wyry.pl.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji udziela Gabriela Pajor – podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry, pok. nr 1, nr tel.: (32) 325 68 33.

Do pobrania:

 1. Wniosek
 2. PIT 2a
 3. Uchwała Rady Gminy Wyry
 4. Klauzula informacyjna o powierzeniu danych

Nagrody

Do 15 stycznia 2022 r. do Urzędu Gminy Wyry można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku.

Wójt Gminy Wyry przekazuje wnioski do zaopiniowania Radzie Sportu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe. Opinię o wnioskach Rada Sportu wydaje do dnia 15 marca. Przyznanie nagród i wyróżnień następuje w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

 1. klub lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,
 2. członek Rady Sportu,
 3. co najmniej 5 mieszkańców Gminy Wyry,
 4. Wójt Gminy Wyry,
 5. Komisja Rady Gminy Wyry właściwa ds. sportu,
 6. zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnosprawnego rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania,
 2. określenie wnioskodawcy,
 3. opis osiągniętego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
 4. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej
 3. Pit-2a-5.pdf