Stypendia i nagrody

Stypendia

Podstawa przyznania stypendium naukowego

Uchwała nr XLI/345/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry

O stypendium może ubiegać się uczeń, który uczęszcza do klasy IV – VIII szkoły podstawowej na terenie Gminy Wyry oraz osiąga wysokie wyniki w nauce.

Stypendium wypłacane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnianie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1. osiągnięcie wysokiego wyniku w nauce:

a) przy średniej ocen 5,50 – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
b) przy średniej ocen 5,30 – dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej,

2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty lub ministra właściwego ds. oświaty.

Składanie wniosków:

1. kandydata do stypendium może zgłosić rodzic lub opiekun prawny,
2. wniosek o przyznanie składa się do Wójta Gminy Wyry w terminie do 31 lipca każdego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek,
2. druk PIT-2A,
3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym (zaświadczenia, wyciągi, uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów).

Wnioski o przyznanie stypendium można złożyć:

 1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry,
 2. drogą pocztową (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data wpływu do urzędu),
 3. elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /xm62eyt661/skrytka.

Wszelkich informacji udziela Gabriela Pajor – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry, pok. nr 10, nr tel.: (32) 325 68 33.

klauzula informacyjna


Nagrody

Do 15 stycznia 2024 r. do Urzędu Gminy Wyry można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku.

Wójt Gminy Wyry przekazuje wnioski do zaopiniowania Radzie Sportu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe. Opinię o wnioskach Rada Sportu wydaje do dnia 15 marca. Przyznanie nagród i wyróżnień następuje w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

 1. klub lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,
 2. członek Rady Sportu,
 3. co najmniej 5 mieszkańców Gminy Wyry,
 4. Wójt Gminy Wyry,
 5. Komisja Rady Gminy Wyry właściwa ds. sportu,
 6. zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnosprawnego rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania,
 2. określenie wnioskodawcy,
 3. opis osiągniętego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
 4. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej
 3. pit-2a7-oswiadczenie-dla-celow-obliczania-miesiecznych-zalicz.pdf

Wnioski o przyznanie stypendium można złożyć:

 1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry,
 2. drogą pocztową (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data wpływu do urzędu),
 3. elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /xm62eyt661/skrytka.

Wszelkich informacji udziela Gabriela Pajor – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry, pok. nr 10, nr tel.: (32) 325 68 33.