Użyczenie

Wyry, dnia 03.04.2024 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) Wójt Gminy Wyry podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Przedmiotem użyczenia będą następujące nieruchomości gruntowe:

a)       część działki nr 1240/24 o powierzchni 266 m2, obręb Wyry, położona przy
ul. Pszczyńskiej w Wyrach (w sąsiedztwie przejazdu kolejowego), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00048672/3, (powierzchnia użyczonego gruntu 4 m2). Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry symbolem 1G – teren zabudowy infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz; 2KDG – droga publiczna klasy głównej. 

b)      część działki nr 799/108 o powierzchni 3560 m2, obręb Wyry, położona przy
ul. Wagonowej w Wyrach (w sąsiedztwie jeziora Wicie), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00070320/4, (powierzchnia użyczonego gruntu 4 m2). Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry symbolem 3 ZP/U – teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług. 

c)       część działki nr 1140/40 o powierzchni 1969 m2, obręb Wyry, położona przy
ul. Głównej w Wyrach (w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Wyry), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00000854/5, (powierzchnia użyczonego gruntu 5 m2). Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry symbolem 1 UA – teren zabudowy usługowej w zakresie usług społecznych. 

d)      część działki nr 1688/66 o powierzchni 4416 m2, obręb Gostyń, położona przy
ul. Pszczyńskiej w Gostyni (w sąsiedztwie Gminnego Przedszkola w Gostyni), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00090564/2, (powierzchnia użyczonego gruntu 6 m2). Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń symbolem 1 UM1 – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej o randze centra lokalnego. 

e)       część działki nr 3290/147 o powierzchni 12201 m2, obręb Gostyń, położona przy
ul. Rybnickiej w Gostyni (w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Gostyni), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00060561/2, (powierzchnia użyczonego gruntu 7 m2). Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń symbolem 2 UO – teren zabudowy usługowej w zakresie oświaty. 

f)       część działki nr 3670/84 o powierzchni 1276 m2, obręb Gostyń, położona przy
ul. Dębowej w Gostyni (w sąsiedztwie placu zabaw), dla której prowadzi się księgę wieczystą nr KA1M/00054000/7, (powierzchnia użyczonego gruntu 4 m2). Teren oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń symbolem
1 ZP/U1 – teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług.

Użyczony grunt wykorzystywany będzie do usługi uruchomienia, zarządzania i eksploatacji systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Grunt zostanie użyczony Nextbike GZM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.

Umowa zostanie zwarta na czas określony tj. od dnia 17.06.2024 r. do dnia 31.05.2028 r.

Udokumentowaniem użyczenia gruntu będzie zawarcie stosownej umowy, które może nastąpić po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu użyczenia, można uzyskać w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Gminy pod nr telefonu 32 32-56-841.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie BIP Urzędu oraz informację w prasie lokalnej.