Budynki wielolokalowe

Właścicieli budynków wielolokalowych wyposaża się w pojemniki i worki w ilości:

  • na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden pojemnik o pojemności 1100l, lub jeden kontener KP4 (4m3) lub KP7 (7m3) lub KP10 (10m3), wg przyjętego średniego wskaźnika nagromadzenia wynoszącego 60 l na mieszkańca
  • na popiół – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l
  • na odpowiednią frakcję odbieranych w sposób selektywny: 1 pojemnik 1100 l koloru żółtego na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 1 pojemnik 1100 l koloru zielonego na szkło, 1 pojemnik 1100 l koloru niebieskiego na papier, 1 pojemnik 120 l koloru brązowego na bioodpady w postaci odpadów kuchennych, 4 worki 120 l z folii LDPE koloru brązowego na bioodpady w postaci odpadów zielonych.

Worki koloru brązowego w ilości 48 sztuk na rok dostarczane będą jednorazowo raz w roku przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych.