Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakres działania

 • gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wyry,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy komunalnych gruntów rolnych,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu w/w umów i ich egzekucja,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 • regulacja stanów prawnych gruntów gminnych zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia,
 • nadawanie nazw ulicom, placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,  
 • bieżące prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),
 • prowadzenie postępowań związanych z opłatami planistycznymi,
 • prowadzenie postępowań związanych z opłatami adiacenckimi,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
 • prowadzenia spraw związanych z terenami górniczymi,
 • prowadzenie rejestru wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Kierownik Referatu

Justyna Strużyńska, tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 58

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon            

Email

Zakres prowadzonych spraw                          

Karina Głowania

32 325 68 42

nieruchomosci@wyry.pl

- dzierżawy gruntów rolnych,

- podziały nieruchomości,

- rozgraniczanie nieruchomości,

- naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- nabywanie nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji gminnych w trybach przewidzianych przepisami prawa,

- prowadzenie postępowań związanych z naliczeniem opłaty planistycznej,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących należnych opłat,

- podejmowanie działań związanych z objęciem spadku,

- przygotowywanie dokumentacji do wystąpienia o stwierdzenie nabycia spadku,

- obciążenia nieruchomości gminnych,

Weronika Holek

32 325 68 43

regulacje@wyry.pl

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Gminy Wyry oraz bieżąca aktualizacja stanu nieruchomości,

- regulacja stanów prawnych gruntów,

- komunalizacja mienia,

- prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zmianą nazw ulicom, placom,

- opracowywanie i realizacja planu gospodarowania zasobem,

- wydawanie zgód na wejście w teren nieruchomości gminnych oraz zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach gminnych (za wyjątkiem dróg) urządzeń technicznych oraz pobieranie opłat z tego tytułu,

- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi

Barbara Myszor

32 325 68 40

planowanie@wyry.pl

 

- sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

- przyjmowanie wniosków w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium,

- prowadzenie postępowań sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- prowadzenie procedury naliczenia opłaty adiacenckiej,

- prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz z zakresu ochrony zabytków,

- regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz pod drogi wewnętrzne,

- postępowania dotyczące terenów górniczych

Agnieszka Konieczny 

32 325 68 43

 

 

 

grunty@wyry.pl

- wieczyste użytkowanie,

- dokonywanie regulacji stanów prawnych nieruchomości

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Gminy Wyry oraz bieżąca aktualizacja stanu nieruchomości,

- przeprowadzanie przetargów bądź rokowań na zbycie nieruchomości gminnych z zasobu,

- sprawy związane z  naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

- koordynowanie czynności związanych z udziałem reprezentacji gminy w spółkach,

- prowadzenie ewidencji posiadanych przez gminę udziałów i akcji,

- sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem gminy,

- sprawy związane z trwałym zarządem na nieruchomościach gminnych,

- łowiectwo.