Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakres działania

  • gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wyry,
  • prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy komunalnych gruntów rolnych,
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu w/w umów i ich egzekucja,
  • prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
  • regulacja stanów prawnych gruntów gminnych zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia.

Kierownik Referatu

Justyna Strużyńska, tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna  58

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon            

Email

Zakres prowadzonych spraw                          

Biuro                              

Karina Głowania

32 325 68 42

nieruchomosci@wyry.pl

dzierżawy gruntów, podziały
i rozgraniczenie nieruchomości, 

Główna 58

Weronika Holek

32 325 68 43

grunty@wyry.pl

 

komunalizacja mienia, regulacja stanów prawnych gruntów, wody,łowiectwo

Główna 58