Obsługa osób głuchoniemych

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Promocji Urzędu Gminy w Wyrach ul. Główna 133 w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres urzad@wyry.pl
  • faksem (032) 32 56 809
  • telefonicznie na nr (32) 32 56 813; (32) 32 56 800
  • drogą pocztową

Ponadto w Urzędzie pracuje jedna osoba, która ukończyła kurs Języka Migowego I stopnia.

Kontakt – Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Urzędu Gminy w Wyrach ul. Główna 133, tel. (32) 32 56 813.