Skład Rady Gminy, Komisje, Biuro Rady

Obsługę administracyjną Rady Gminy Wyry prowadzi:

Biuro Rady Gminy
ul. Główna 133
43-175 Wyry

sala narad (II piętro)
telefon: 32 325 68 14
e-mail: rada@wyry.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 17:00
 • wtorek - czwartek od godz. 7:30 do godz.15:30
 • piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady określają ustawy oraz statut gminy. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje odbywają się w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, II piętro.

Przewodniczący: Marek Gołosz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Fityka
Wiceprzewodniczący: Mirosław Sikora


Rada gminy może ze swego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Rada Gminy Wyry powołała ze swego grona Komisje Stałe. Składy Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl oraz poniżej.

Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. Protokoły posiedzeń Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Uchwały Rady Gminy Wyry publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl.

Wszystkie uchwały podjęte po 1 sierpnia 2012 roku dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl.


Komisje Rady Gminy Wyry IX kadencji (2024-2029)

Komisja ds. rozwoju i infrastruktury

Skład komisji:

 • Przewodniczący Komisji - Wojciech Surma
 • Wiceprzewodniczący Komisji - Mirosław Sikora
 • Marek Gołosz
 • Tomasz Fityka
 • Mikołaj Just
 • Beata Kempa
 • Adrian Krzyżowski
 • Kamil Łosoń
 • Jan Patalong
 • Joanna Pyszny
 • Paweł Rajwa

Komisja Rozwoju i Infrastruktury zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych na terenie gminy, utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką odpadami, koordynowaniem spraw z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, sprawami ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, sprawami gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, koordynowaniem czynności w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz infrastruktury gminnej, lokalnego transportu zbiorowego, wspieraniem i opiniowaniem wszelkich działań związanych z rolnictwem, leśnictwem, strategią rozwoju, tworzeniem planów operacyjnych, wspieraniem form działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków życia na terenie gminy, sprawami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, opiniowanie spraw istotnych dla gminy w zakresie działania komisji.


Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

 • Przewodniczący Komisji - Adrian Krzyżowski
 • Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Surma
 • Mikołaj Just
 • Jan Patalong
 • Joanna Pyszny
 • Barbara Polok
 • Krzysztof Suchoń
 • Adam Myszor
 • Bronisława Wojciechowska

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, przeprowadza następujące rodzaje kontroli: kompleksowe - obejmuje całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres tego podmiot, problemowe - obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolnego danego podmiotu.


Komisja Społeczna

Skład komisji:

 • Przewodnicząca Komisji - Beata Kempa
 • Wiceprzewodnicząca Komisji - Joanna Pyszny
 • Tomasz Fityka
 • Mikołaj Just
 • Paweł Rajwa
 • Mirosław Sikora
 • Barbara Polok
 • Krzysztof Suchoń
 • Adam Myszor
 • Bronisława Wojciechowska

Komisja Społeczna zajmuje się sprawami z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, koordynowaniem czynności z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych, zasadami udzielania stypendiów dla uczniów, opiniowaniem programów zdrowotnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi, Gminną Radą Seniorów, inspirowaniem do działalności twórczej instytucji kulturalnych działających na terenie gminy, wspieraniem imprez rekreacyjnych i sportowych, zasadami udzielania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, pomocą w upowszechnianiu szeroko pojętej działalności sportowo-rekreacyjno-turystycznej, podejmowaniem inicjatyw w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa na terenie gminy, wspieraniem działań w zakresie opieki społecznej, wspieraniem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiniowaniem spraw istotnych dla gminy w zakresie działania komisji.


Komisja Budżetowa

Skład komisji:

 • Przewodnicząca Komisji - Barbara Polok
 • Wiceprzewodniczący Komisji - Paweł Rajwa
 • Marek Gołosz
 • Tomasz Fityka
 • Beata Kempa
 • Kamil Łosoń
 • Jan Patalong
 • Mirosław Sikora
 • Krzysztof Suchoń
 • Adam Myszor
 • Bronisława Wojciechowska

Komisja Budżetowa zajmuje się sprawami dotyczącymi budżetu gminy, jego realizacją i sprawozdaniem z wykonania budżetu, podatkami i opłatami lokalnymi, opiniowaniem projektu budżetu gminy i propozycjami jego zmian w trakcie roku budżetowego, bieżącą realizacją budżetu gminy.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

 • Przewodniczący Komisji - Kamil Łosoń
 • Wiceprzewodniczący Komisji - Adrian Krzyżowski
 • Wojciech Surma

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmuje się w szczególności: rozpatrywaniem skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli.