Skład Rady Gminy, Komisje, Biuro Rady

Obsługę administracyjną Rady Gminy Wyry prowadzi:

Biuro Rady Gminy
ul. Główna 133
43-175 Wyry

sala narad (II piętro)
telefon: 32 325 68 14
e-mail: rada@wyry.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 17:00
 • wtorek - czwartek od godz. 7:30 do godz.15:30
 • piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady określają ustawy oraz statut gminy. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje odbywają się w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Główna 133, 43-175 Wyry II piętro.

 

DSC_1153.JPG

 

Przewodnicząca: Joanna Pasierbek - Konieczny 
Wiceprzewodniczący: Tomasz Fityka
Wiceprzewodniczący: Adrian Krzyżowski


Radni:                                                                  Adres email:

Tomasz Fityka

rada.fityka@wyry.pl

Piotr Jeleń

rada.jelen@wyry.pl

Adam Myszor

rada.myszor@wyry.pl

Joanna Pasierbek – Konieczny

rada.pasierbek-konieczny@wyry.pl

Piotr Profaska

rada.profaska@wyry.pl

Ireneusz Suchoń

rada.suchon@wyry.pl

Grażyna Swadźba – Szojda

rada.swadzba-szojda@wyry.pl

Marek Gołosz

rada.golosz@wyry.pl

Adrian Krzyżowski

rada.krzyzowski@wyry.pl

Barbara Polok

rada.polok@wyry.pl

Mirosław Sikora

rada.sikora@wyry.pl

Franciszek Smykla

rada.smykla@wyry.pl

Wojciech Surma

rada.surma@wyry.pl

Franciszek Szulc

rada.szulc@wyry.pl

Szymon Załęcki

rada.zalecki@wyry.pl


Rada gminy może ze swego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Rada Gminy Wyry powołała ze swego grona Komisje Stałe. Składy Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl oraz poniżej.

Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. Protokoły posiedzeń Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Uchwały Rady Gminy Wyry publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl.

Wszystkie uchwały podjęte po 1 sierpnia 2012 roku dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl.


Komisje Rady Gminy Wyry VIII kadencji (2018-2023)

Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry

Skład komisji:

 • Wojciech Surma –  Przewodniczący
 • Marek Gołosz
 • Adrian Krzyżowski
 • Barbara Polok
 • Mirosław Sikora
 • Franciszek Smykla
 • Franciszek Szulc
 • Szymon Załęcki

Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń

Skład komisji:

 • Piotr Profaska  –  Przewodniczący
 • Tomasz Fityka
 • Piotr Jeleń
 • Joanna Pasierbek - Konieczny
 • Ireneusz Suchoń
 • Grażyna Swadźba - Szojda

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • strategią rozwoju i tworzeniem planów operacyjnych miejscowości Wyry,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry,
 • opiniowaniem spraw istotnych dla miejscowości Wyry.

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • strategią rozwoju i tworzeniem planów operacyjnych miejscowości Gostyń,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń,
 • opiniowaniem spraw istotnych dla miejscowości Gostyń.

 

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

 • Adam Myszor –  Przewodniczący
 • Marek Gołosz
 • Franciszek Smykla
 • Ireneusz Suchoń
 • Wojciech Surma

Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

Skład komisji:

 • Mirosław Sikora – Przewodniczący
 • Tomasz Fityka
 • Piotr Profaska
 • Ireneusz Suchoń
 • Wojciech Surma
 • Franciszek Szulc
 • Szymon Załęcki

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
 • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 • bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe - obejmuje całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres tego podmiotu;
  2) problemowe - obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
  3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolnego danego podmiotu.

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniowaniem spraw związanych z gospodarką zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych na terenie gminy,
 • utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
 • koordynowaniem spraw z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • sprawami ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • opiniowaniem spraw gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
 • gospodarką odpadami,
 • koordynowaniem czynności w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, lokalnego transportu zbiorowego,
 • wspieraniem i opiniowaniem wszelkich działań związanych z rolnictwem, leśnictwem,wspieraniem form działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków życia na terenie gminy

Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład komisji:

 • Barbara Polok –  Przewodnicząca
 • Adrian Krzyżowski
 • Adam Myszor
 • Grażyna Swadźba - Szojda
 • Franciszek Szulc

Komisja Budżetowa

Skład komisji:

 • Szymon Załęcki –  Przewodniczący
 • Marek Gołosz
 • Piotr Jeleń
 • Adrian Krzyżowski
 • Joanna Pasierbek - Konieczny
 • Barbara Polok
 • Grażyna Swadźba - Szojda
 • Tomasz Fityka
 • Mirosław Sikora

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniowaniem spraw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży,
 • zasadami udzielania stypendiów dla uczniów,
 • koordynowaniem czynności z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych,
 • opiniowaniem programów zdrowotnych,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • inspirowaniem do działalności twórczej instytucji kulturalnych działających na terenie gminy,
 • wspieraniem imprez sportowych,
 • zasadami udzielania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu,
 • pomocą w upowszechnianiu szeroko pojętej działalności sportowo- rekreacyjno-turystycznej,
 • podejmowaniem inicjatyw w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa na terenie gminy,
 • wspieraniem działań w zakresie opieki społecznej, wspieraniem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Komisja zajmuje się w szczególności:

 • sprawami dotyczącymi budżetu gminy, jego realizacją i sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 • podatkami i opłatami lokalnymi,
 • opiniowaniem projektu budżetu gminy i propozycjami jego zmian w trakcie roku budżetowego, bieżącą realizacją budżetu gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Skład komisji:

 • Franciszek Smykla –  Przewodniczący
 • Piotr Jeleń
 • Piotr Profaska

 

Komisja Statutowa:

Skład komisji:

 • Marek Gołosz – Przewodniczący 
 • Piotr Jeleń
 • Adam Myszor
 • Szymon Załęcki

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • rozpatrywaniem skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli