Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej

Wywieszono dnia 29.07.2021 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami)

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

329/32

1363

Bp

172 500,00

2. Przedmiotowa działka położona jest w Wyrach przy ul. Głównej. Działka nr 329/32 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego z wyciętym narożnikiem północno-wschodnim, jest to grunt niezabudowany, z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren lekko pochyły w kierunku południowym ze skarpą w części północno-zachodniej). Działka nieogrodzona, w części północnej porośnięta samosiewem liściastym kilkuletnim, oparta od strony zachodniej o drogę publiczną, asfaltową ul. Główną. W części południowo-wschodniej działki widoczne prawdopodobne pozostałości zabudowy, nie ujawnione jednak na mapie zasadniczej.

3. Obciążenia nieruchomości jak w księdze wieczystej KA1M/00080677/4. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Część działki 329/32 przeznaczona jest w miejscowym planie, jako symbol 1KDL1/2 -teren komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

                                                  [WÓJT GMINY WYRY]

S28C-121072813250-1.jpg

Wykaz

Mapa 1.jpg

Mapa 1

Mapa 2.jpg
Mapa 2