Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni 2017-2018

 logotypy.jpg


Okres realizacji: 2017 – 2018 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
Wartość projektu: 6 094 734,46 zł

Finansowanie:

  • 2 157 153,25 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 3 937 581,21 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt Gminy Wyry pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej”, uzyskał najwyższą liczbę punktów (32,45) wśród 13 pozostałych projektów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach:

I etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Rybnicka/Akacjowa – etap ten został już rozpoczęty w dniu 8 marca 2017 r., kiedy to zostały zawarte dwie umowy:

  •  pierwsza umowa została podpisana z Firmą Wykonawczą,
  •  druga z Firmą Nadzorującą proces inwestycyjny tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Firma Wykonawcza została wyłoniona z pośród 7 złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZISCO Zisco Bandura Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice, na kwotę brutto 2.565.266,87 zł.

Firmą nadzorującą zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5 lok 308, 44-200 Rybnik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, z pośród 4 oferentów na kwotę brutto 39.999,60 zł.

W oparciu o zawarte umowy w dniu 15 marca 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Firma Wykonawcza zobowiązała się do zrealizowania inwestycji w terminie do 04.08.2017 r., z tym że w terminie do 17.06.2017 r. zostaną zakończone roboty związane z wykonaniem sieci, przyobiektowych pompowni ścieków oraz nastąpi jej rozruch technologiczny.

W oparciu o geodezyjną dokumentację powykonawczą wybudowano:

3,795 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji: 1 917 823,66 zł.

W ramach zadania nr 1 (ul. Rybnicka) wykonano następującą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

-   Z rur PE 100  Ø 180 mm: 1526,89 m

-   Z rur PE 100  Ø 140 mm: 316,90 m

-   Z rur PE 100  Ø 125 mm: 169,30 m

-   Z rur PE 100  Ø 110 mm: 185,00 m

-   Z rur PE 100  Ø 90 mm: 1 066,80 m

-   Z rur PE 100  Ø 50 mm: 1 084,61 m

-   studnie węzłowe betonowe Ø 2000 mm: 7 sztuk

-   Pompownie ścieków: 76 sztuk

Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej:

647 443,21 zł.

W ramach tego zadania wykonano następującą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

-   Z rur PE 100  Ø 110 mm: 354,55 m

-   Z rur PE 100  Ø 90 mm: 159,95 m

-   Z rur PE 100  Ø 50 mm: 231,11 m

-   Pompownie ścieków: 24 sztuki

-   studnie rewizyjne betonowe Ø1500 mm: 2 sztuki

II etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu – ul. Miarowa/Pszczyńska – przetarg nieograniczony został ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Śląskiego.

Przetarg wygrała Firma Projektowo - Budowlana PION s.c. M. Dronka, E. Oberc z Lubenia. Umowę z Wykonawcą podpisano 28.12.2017.

W oparciu o geodezyjną dokumentację powykonawczą wybudowano:

3,689 km sieci kanalizacji sanitarnej

1,549 km sieci wodociągowej

Podzadanie 5.1 „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa”: 2 298 525,60 zł.

Zamówienie dla Podzadania 5.1. obejmuje następujące wykonanie rzeczowe:

1)      budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD100PN16 (SDR 11)
L = 3.722,00 m w tym:

-      rurociągu Ø110 mm   L = 1.171,00 m;

-      rurociągu Ø90 mm     L = 1.142,00 m;

-      rurociągu Ø50 mm     L = 1.409,00 m;

2)      budowę studni węzłowych SW 6,7,7A,8,9,10,11,52, z kręgów betonowych
Ø 1500 wraz z wyposażeniem - 8 szt.;

3)      dostawę i zabudowanie jednopompowych prefabrykowanych przydomowych pompowni ścieków - 66 kpl. (+3 dodatkowe kompletne zestawy pomp);

b) Podzadanie 5.2 – „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Miarowej/ Pszczyńskiej w Gostyni”: 484 872,15 zł.

Zamówienie (rzeczowe) dla Podzadania 5.2. obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur jednowarstwowych PE-HD100PN10 (SDR 17) L = 1.533,60 m w tym:

-      rurociągi ciśnieniowe f 160 mm  L = 150,60 m;

-      rurociągi ciśnieniowe f 110 mm  L = 766,10 m;

-      rurociągi ciśnieniowe f  63 mm   L =   31,20 m;

-      rurociągi ciśnieniowe f  40 mm   L = 564,70 m;

-      rurociągi ciśnieniowe f  32 mm   L =   21,00 m;