Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry

Kapitał ludzki - UE


Okres realizacji: 2011 – 2012
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość projektu: 905 834,37 zł

Finansowanie:

 • 769 959,21 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • 135 875,16 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa

Opis projektu:

Gmina Wyry od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy MISTRZOWIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GMINIE WYRY”.

Celem głównym było zwiększenie szans edukacyjnych 424 uczniów (234 dziewcząt i 190 chłopców) i zapewnienie im równego startu w przyszłość oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 2 Zespołów Szkół w Gminie Wyry poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych, wzrost aspiracji edukacyjnych i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia.

Celem dodatkowym było upowszechnienie wśród uczniów i nauczycieli metody WebQuest oraz Europass, dzięki czemu uczniowie nauczą się planować swoją przyszłość zawodową i osiągną umiejętności pomagające im stać się w przyszłości kompetentnymi członkami społeczeństwa wiedzy XXI wieku.

Cele szczegółowe projektu:

 • podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w 2 Zespołach Szkół (2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja) poprzez realizację planów rozwojowych oraz wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania jaką jest WQ i narzędzia planowania kariery zawodowej jaką jest Europass,
 • wsparcie metodyczne szkół i nauczycieli przez wyspecjalizowaną w doradztwie metodycznym instytucję zewnętrzną wybraną w drodze PZP,
 • stworzenie możliwości równego rozwoju i startu w przyszłość 424 uczniów objętych działaniami projektu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia pozalekcyjne kształcące kompetencje kluczowe z zakresu ICT, nauk przyrodniczo – matematycznych i języków obcych,
 • zwiększenie dostępu do centrów nauki i kultury oraz podniesienie aspiracji edukacyjnych i zawodowych 424 uczniów poprzez organizację wyjazdów na lekcje otwarte i warsztaty pozaszkolne,
 • przezwyciężenie stereotypowych wyobrażeń o roli kobiet poprzez wprowadzenie do programów zajęć i tematów WQ problematyki dotyczącej roli kobiet w nauce i sztuce,
 • podniesienie aspiracji edukacyjnych 222 uczniów objętych działaniami projektu poprzez opracowanie własnych Europassów,
 • wdrożenie ruchu naukowego w dwóch gimnazjach w oparciu o WQ,
 • wzrost kompetencji 60 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia w edukacji oraz Europass w doradztwie zawodowym poprzez szkolenia i doradztwo metodyczne,
 • wzbogacenie bazy edukacyjnej o narzędzia ICT (tablice interaktywne) wykorzystywane w trakcie i po zakończeniu projektu.

W projekcie zaplanowane było osiągnięcie następujących efektów:

Rezultaty twarde:

 • 2 Zespoły Szkół w Wyrach i w Gostyni (2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja), które otrzymały wsparcie i wdrożyły programy rozwojowe oparte na innowacyjnej formie kształcenia i oceniania, podnoszące jakość i atrakcyjność nauczania,
 • 382 uczniów (90% z ogólnej liczby), którzy zakończyli udział w projekcie i podwyższyli swoje kompetencje kluczowe oraz aspiracje edukacyjne, w tym:
  • 115 uczniów, którzy poprzez zajęcia wyrównawcze zwiększyli swoje szanse edukacyjne,
  • 130 uczniów, którzy poprzez udział w arteterapii poprawili swoją kondycję fizyczną i psychiczną,
 • 382 uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach pozaszkolnych rozwijając swoje zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi,
  • 173 uczniów, którzy brali udział w projektach edukacyjnych opartych na metodzie WQ i przygotowało projekty edukacyjne na Festiwal Nauki,
 • 60 nauczycieli o wyższych kompetencjach przygotowanych do pracy metodą WQ i prowadzenia zajęć z Europassów.

Rezultaty miękkie:

 • rozwój zainteresowań naukowo – badawczych i zdolności interpersonalnych uczestników projektu,
 • wzrost samooceny, świadomości na temat korzyści z edukacji, podwyższenie poziomu kreatywności dzięki zastosowanej metodzie nauczania,
 • wyższa motywacja dzieci i młodzieży do kontynuowania edukacji w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych,
 • wyższa kondycja zdrowotna i zmniejszona agresja.

Produkty projektu:

 • działania informacyjno – promocyjne (m.in.: 50 plakatów, 500 folderów, 424 komplety promocyjne dla uczestników),
 • strona internetowa i portal z WQ,
 • 60 przewodników metodycznych dla nauczycieli,
 • 8 WebQuestów i 222 Europassów,
 • 120 h doradztwa metodycznego dla szkół i nauczycieli,
 • 128 h z zajęć wyrównawczo –kompensacyjnych i 960 h arteterapii,
 • 800 h doradztwa psychologiczno – pedagogicznego,
 • 1280 h z kształcenia kompetencji kluczowych, - 400 h zajęć z WQ w ramach 16 kół naukowych.

Wartością dodaną było wdrożenie w 2 Zespołach Szkół innowacyjnej metody kształcenia WQ oraz wsparcie doradztwa zawodowego w szkołach poprzez wdrożenie Europassów, a także wdrożenie ruchu naukowego w 2 gimnazjach.

W w/w szkołach wprowadzone zostały innowacyjne metody nauczania typu:

 • WebQuest ( projekty edukacyjne) - rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu technologii informacyjnej oraz upowszechnianie efektów pracy uczniów w postaci prezentacji multimedialnych
 • Europas – planowanie własnej kariery zawodowej zgodnie z ideą: „ Jak planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób”.

Uczestnicy projektu rozwijali kompetencje matematyczno – przyrodnicze i przedsiębiorczość. Obydwie placówki zrealizowały zajęcia specjalistyczne, wyrównawczo – kompensacyjne, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i arteterapię. W ramach projektu  odbyły się Festiwale Nauki, na których zaprezentowane zostały najlepsze projekty i osiągnięcia uczestników projektu.

Strona internetowa projektu: www.wyry.pl/mistrzowie

Folder informacyjny dostępny tutaj.