Referat Komunikacji Społecznej i Administracji

 

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ADMINISTRACJI

Zakres działania

1) Obsługa Biura Rady i spraw kadrowych:

 • obsługa administracyjno-kancelaryjna oraz organizacyjno-techniczna Rady Gminy i jej komisji,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu.
2) Promocja:
 • prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, przygotowywanie treści promocyjnych, koordynacja zleceń wykonania materiałów promujących gminę,
 • współpraca w zakresie promocji gminy z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, grupami lokalnymi, a także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami,
 • współudział w wydawaniu miesięcznika samorządowego „Wicie”,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • współpraca z lokalnymi środowiskami związanymi z kulturą oraz problematyką kultury fizycznej i sportu przy organizowaniu imprez promocyjnych oraz koordynacja działań w zakresie promocji kultury, turystyki i sportu,
 • koordynowanie współpracy zagranicznej Gminy,
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy i portali społecznościowych,
 • prowadzenie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
 • prowadzenie kroniki gminnej.

3) Dostęp do informacji publicznej:

 • koordynowanie i prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • administrowanie i wprowadzanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Sprawy administracyjno - gospodarcze:

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • zaopatrzenie w materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i innych urządzeń biurowych w Urzędzie,
 • dokonywanie zakupu sprzętu, wyposażenia na potrzeby urzędu,
 • rozliczanie faktur związanych z bieżącą eksploatacją budynku Urzędu Gminy,
 • ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • zamawianie i prowadzenie rejestru pieczęci,
 • prowadzenie biblioteczki Urzędu,
 • prowadzenie spisu środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na wyposażeniu urzędu,
 • koordynowanie działań w celu zapewnienia należytego funkcjonowania instalacji technicznych w budynku, zlecenie przeglądów, konserwacji, itp.

Kierownik Referatu

 

Zofia Syta, tel. 32 325 68 12, email: kierownik.ksa@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, II piętro.

 

Pracownicy: 

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Beata Stencel – Badocha

32 325 68 14

 

ug.sekretariat@wyry.pl

dostęp do informacji publicznej, sprawy administracyjno - gospodarcze, archiwum

II piętro, sala narad

Karolina Kopacz

"Wicie"

32 325 68 14

promocja@wyry.pl

wicie@dkgostyn.pl

komunikacja, promocja gminy, prowadzenie miesięcznika samorządowego "Wicie"

II piętro, sala narad

Emilia Myszor

32 325 68 14

rada@wyry.pl

prowadzenie Biura Rady Gminy

II piętro, sala narad