Wiara w możliwości kluczem do doskonałości

Kapitał ludzki - UE


Okres realizacji: 2011 – 2013

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Wartość projektu: 123 885,34 zł

Finansowanie:

 • 105 302,54 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • 18 582,80 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa

Opis projektu:

Gmina Wyry od września 2011 roku do lutego 2013 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt systemowy
WIARA W MOŻLIWOŚCI KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI UCZNIÓW W GMINIE WYRY”.

Celem głównym projektu było zwiększanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic oraz rozwijanie umiejętności szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III przez okres 2 semestrów roku szkolnego 2011/2012.

Pierwotnie projekt miał się zakończyć w lipcu 2012 r., jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował Gminę Wyry o możliwości zwiększenia dofinansowania, a co za tym idzie przedłużenia realizacji projektu. Warunkiem było zaplanowanie takich zajęć, które do tej pory nie były realizowane. Z uwagi na to, że Zespół Szkół w Gostyni uwzględnił w projekcie wszystkie zajęcia z katalogu zamkniętego, do II tury mógł przystąpić tylko Zespół Szkół w Wyrach. W lipcu 2012r. Gmina Wyry uzyskała informację o zatwierdzeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie i we wrześniu 2012 r. w Zespole Szkół w Wyrach rozpoczęto II turę realizacji projektu.

Zespół Szkół w Gostyni zrealizował następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - łącznie 120 h,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60 h,
 • zajęcia logopedyczne - łącznie 30 h,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - łącznie 60 h,
 • gimnastyka korekcyjna - łącznie 60 h,
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - łącznie 60 h,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze - łącznie 90 h,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 60 h,

Łącznie 540 godzin.

W projekcie wzięło udział 73 uczniów.

Zespół Szkół w Wyrach zrealizował następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - łącznie 120 h,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 30 h,
 • zajęcia logopedyczne - łącznie 60 h,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - łącznie 30 h,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze - łącznie 60 h,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów - 30 h,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów - 30 h,
 • gimnastyka korekcyjna - 90 h,
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 60 h,
 • terapia pedagogiczna – 90 h,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 60 h.

Łącznie 660 godzin.

W projekcie wzięło udział 105 uczniów.

Dla obu Zespołów Szkół zostały zakupione książki, programy multimedialne i pozostałe pomoce dydaktyczne takie jak: gry edukacyjne, łamigłówki słowne, klocki, itp.

Ponadto do Zespołu Szkół w Gostyni dostarczono sprzęt sportowy i tablicę multimedialną, natomiast do Zespołu Szkół w Wyrach - laptop i meble.