Koordynator ds. dostępności

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

 

Rafał Kwapuliński, email: koordynatordostepnosci@wyry.pl

Zakres działania

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wyry
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 pkt 1) i pkt 3) ppkt b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Wyry w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • przedstawianie Wójtowi Gminy Wyry bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań