I przetarg na sprzedaż działki przy ul. Głównej - WYNIK NEGATYWNY

14.10.2021 r. 

W dniu 14 października 2021 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym,  (woj. Śląskie, pow. Mikołów) Wyry ul. Główna 58 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu była następująca nieruchomość gruntowa:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

172 500,00

8 625,00

2. Przedmiotowa działka położona jest w Wyrach przy ul. Głównej. Działka nr 329/32 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego z wyciętym narożnikiem północno-wschodnim, jest to grunt niezabudowany, z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren lekko pochyły w kierunku południowym ze skarpą w części północno-zachodniej). Działka nieogrodzona, w części północnej porośnięta samosiewem liściastym kilkuletnim, oparta od strony zachodniej o drogę publiczną, asfaltową ul. Główną. W części południowo-wschodniej działki widoczne prawdopodobne pozostałości zabudowy, nie ujawnione jednak na mapie zasadniczej.

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00080677/4:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20504

Całość dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Część działki 329/32 przeznaczona jest w miejscowym planie, jako symbol 1KDL1/2 -teren komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.

Nie było osób niedopuszczonych i dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg na zbycie działki 329/32 został zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.

[WÓJT GMINY WYRY]


 

10.09.2021 r.

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 14 października 2021 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

172 500,00

8 625,00 zł

2. Przedmiotowa działka położona jest w Wyrach przy ul. Głównej. Działka nr 329/32 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego z wyciętym narożnikiem północno-wschodnim, jest to grunt niezabudowany, z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren lekko pochyły w kierunku południowym ze skarpą w części północno-zachodniej). Działka nieogrodzona, w części północnej porośnięta samosiewem liściastym kilkuletnim, oparta od strony zachodniej o drogę publiczną, asfaltową ul. Główną. W części południowo-wschodniej działki widoczne prawdopodobne pozostałości zabudowy, nie ujawnione jednak na mapie zasadniczej.

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00080677/4:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20504

Całość dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Część działki 329/32 przeznaczona jest w miejscowym planie, jako symbol 1KDL1/2 -teren komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 października 2021 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię),

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest pisemna zgoda obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail grunty@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o mieszkańców oraz o pracowników urzędu informujemy, iż przetarg odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Po wpłacie wadium uprasza się o kontakt telefoniczny z tutejszym Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43 celem ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w przetargu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]

Ogłoszenie

mapa 1.jpgmapa 2.jpgfot. 1.jpgfot. 2.jpg