Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%

Nazwa

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia

Opis

Podstawy prawne:

1.  Art. 181 ust. 1, 2, 3, art. 185, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

3. Art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)     

4. Art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1628).

Miejsce

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 4 - ewidencja ludności

Informacja

Tel: 32 3256811
fax: 32 3256809

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. (druk wniosku stanowi załącznik do  pobrania na dole strony)

Załączniki do wniosku:

 1. zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 2. zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
 3. zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach),
 4. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wyry lub bezpośrednio w kasie urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
 • Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
 • 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Tryb odwoławczy

Od zezwolenia Wójta Gminy Wyry przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Wyry w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania

Pliki

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych