Limity na PSZOK

Od nowego roku zmianie ulegnie wysokość cen za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów ponad wyznaczony limit. Jeżeli mieszkaniec wytwarza większą ilość odpadów, może oddać do PSZOK-u:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w limicie 500 kg / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 1 009,80 zł za każde dodatkowe 1000 kg
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w limicie 1500 kg / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 761,40 zł za każde dodatkowe 1000 kg
  • zużyte opony samochodowe w limicie  4 sztuki / rok / nieruchomość (za wyjątkiem zużytych opon: pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg) oraz zużyte opony jednośladów w limicie 4 sztuki / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 1 305 zł za każde dodatkowe 1000 kg

Odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub odpady, których skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami zbieranymi selektywnie.

Od 1 stycznia, odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK nie będą mogły już oddawać nieruchomości niezamieszkałe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą).