Użytkowanie wieczyste

29.01.2021 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 

Zgodnie zart. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Leszczynowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00074863/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

837/43

3000

PsIV

196 000,00

2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wyrach, przy ul. Leszczynowej w sąsiedztwie terenów rolnych, zabudowy mieszkaniowej oraz terenu usług zdrowia. Działka ma kształt prostokąta. Jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Działka jest płaska i nieogrodzona, porośnięta trawą niską, miejscowo zakrzewiona. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną – ul. Leszczynową.

3. Nieruchomość obciążona jak w księdze wieczystej KA1M/00074863/0:

„Bezpłatna służebność drogi na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 838/43 (kw nr KA1M/00074862/3) - polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę numer 837/43 (kw KA1M/00074863/0), pasem gruntu sześć metrów szerokim, wzdłuż północnej granicy działki nr 837/43 tj. od słupka granicznego nr 384 do słupka granicznego 385.”

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/UZ jest teren zabudowy usługowej oświaty, edukacji i zdrowia.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową towarzyszącą funkcji podstawowej, zieleń urządzoną wraz z małą architekturą, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, miejsca postojowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze bezprzetargowej na okres 99 lat.

Użytkownik wieczysty zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat oraz zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od daty podpisania Aktu Notarialnego.  

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 0,3 % wartości nieruchomości gruntowej tj. w wysokości 588 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Oplata roczna podlega aktualizacji na zasadach określonych w art.77 ww. ustawy. Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustalona została w  wysokości 15% wartości nieruchomości + 23% podatku VAT. Cena nieruchomości gruntowej będąca podstawą do ustalenia opłat może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.        

                                                                                    [WÓJT GMINY WYRY]

Załączniki: