Zakład Gospodarki Komunalnej

 
Zakład gospodarki komunalnej

KONTAKT:

ul. Wagonowa 35
43-175 Wyry

tel: 32 218 75 65
tel: 32 218 72 42
tel: 32 323 00 30
tel: 797 505 771 - pogotowie kanalizacyjne na terenie Gminy Wyry

Sekretariat - zgk@wyry.pl
Dyrektor - zgk.dyrektor@wyry.pl
Dyrektor Techniczny - zgk.dt@wyry.pl
Odczyty - zgk.odczyty@wyry.pl
Finanse - zgk.finanse@wyry.pl
Główny Księgowy - zgk.gk@wyry.pl

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej: Janusz Dziewior

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Godziny pracy serwisu:

 • codziennie od godz. 6.00 do 22.00

Godziny przyjmowania zgłaszanych usterek:

 • codziennie - całodobowo

POGOTOWIE KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WYRY

Informujemy, że w celu ułatwienia zgłaszania ewentualnych awarii sieci kanalizacyjnej lub przydomowych przepompowni ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wprowadza czynny całodobowo telefon pogotowia kanalizacyjnego. Do chwili obecnej kontakt z zakładem poza godzinami pracy biura mógł być utrudniony, ponieważ pracownicy wykonując swoje obowiązki na terenie obiektu oczyszczalni ścieków, bądź na sieci kanalizacyjnej, nie byli w stanie odbierać zgłoszeń z telefonu stacjonarnego. Dlatego zachęcamy naszych Odbiorców usług, do zgłaszania wszelkich zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych pod numer telefonu komórkowego:

797 505 771 – pogotowie kanalizacyjne na terenie Gminy Wyry

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych wewnętrznych (domowych) instalacji kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych odpowiadają Odbiorcy usług.


Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach są działania związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków w miejscowościach Wyry i Gostyń w tym:

 • eksploatacja oczyszczalni ścieków w Wyrach przy ul. Wagonowej
 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – pompowej w miejscowości Wyry
 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń oraz w mniejszym stopniu w miejscowości Wyry
 • odbiór do utylizacji ścieków dowożonych taborem asanizacyjnym.

Aktualnie do sieci kanalizacyjnej Gminy Wyry podłączonych jest 1300 nieruchomości, w tym 800 podłączonych do sieci grawitacyjno – pompowej, 500 podłączonych do sieci ciśnieniowej.

Samoczynny zrzut ścieku oczyszczonego przez oczyszczalnię wynosi około 200.000 m3/ rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach decyzją Starosty Mikołowskiego otrzymał pozwolenie wodno - prawne na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi w ilości:

 • Q max h = 92,4 m3/ h
 • Q śr dob = 1000,00 m3/ d
 • Q dob max = 1434 m3/ d

Powyższe pozwolenie wodno – prawne jest ważne do dnia 1 lipca 2025 r.

Niezależnie od powyższego ZGK w Wyrach wykonuje również prace na rzecz Gminy Wyry obejmujące gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:

 • prace związane z oczyszczaniem terenu gminy,
 • prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
 • utrzymanie zieleni,
 • drobne prace remontowe na terenie Gminy.