Niepubliczne Placówki Oświatowe

 
 
 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Troskliwe Misie”

Przedszkole Wyry

Kontakt:

ul. Pszczyńska 449
43-176 Gostyń

tel. 505 008 848 - biuro
tel. 575 793 155 – sala przed­szkole (można również wysyłać infor­ma­cję sms)
tel. 32 797 70 41 – sala żłobek (prosimy nie dzwonić w porze spania 1214)

troskliwemisiegostyn@poczta.fm
facebook.com/Troskliwe-Misie

www.troskliwe-misie.com.pl

Placówka (żłobek i językowo-​muzyczne przedszkole) rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2016 roku.

Placówka w Gostyni jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 6. Prowadzona jest w stałym porozumieniu z gminą. Opiekę nad dziećmi sprawuje profesjonalna kadra pedagogów, która stale rozwija swoje kompetencje i umiejętności pracy z dziećmi. Placówka spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wyposażona jest zgodnie z wyśrubowanymi wymogami. Budynek, w którym działa żłobek i przedszkole jest budynkiem bez barier, w pełni przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych.

Organizatorzy dysponują odpowiednim doświadczeniem. Prowadzą już dwie podobne placówki – jedną w Pszczynie, drugą w Jankowicach. Placówki spełniają wszystkie standardy, w tym te dotyczące higieny i bezpieczeństwa dzieci. Wnętrza są przestronne, jasne i kolorowe oraz odpowiednio wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Tak samo ma być w Gostyni.

Placówka od 1 kwietnia 2016 roku otwarta jest w godzinach od 6.00 do 17.30, także podczas ferii zimowych, wakacji, tuż przed świętami jak i zaraz po świętach. Rodzice decydują o której godzinie odbiorą dziecko.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia do 4 roku życia, a do przedszkola do 6 roku życia.

Niepubliczny żłobek i przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe dla dzieci w żłobku i przedszkolu - muzyka, nauka gry na instrumentach, angielski, rehabilitacja, dogoterapia, logopedia itd.

Cen­nik Żłobka Troskliwe Misie

Cen­nik ustalony na 2017 rok:

Wpisowe
200 zł opłata jed­no­ra­zowa.
Czesne
450 zł miesięcznie dla mieszkańców gmin: WYRY i ŁAZISKA
850 zł miesięcznie dla mieszkańców pozostałych gmin
UWAGA! dla mieszkańców Gminy Orzesze przy­go­towane jest „dofi­nan­sowanie żłobkowe” na pod­stawie którego Rodz­ice otrzy­mają zwrot od Urzędu comiesięcznie kwoty 400 zł. Zachę­camy do zapoz­na­nia się ze szczegółami (bip​.orzesze​.pl/​u​p​l​o​a​d​/​318​a.pdf „Link do uchwały”)

Czesne to opłata stała, niezmi­enna, płatna do 10-​go danego miesiąca.

Żywie­nie
9,5 zł dzi­en­nie przy żywie­niu stan­dar­d­owym
11 zł dzi­en­nie żywie­nie dziecka z dietą
Opłata ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Numer rachunku bankowego dla opłat za żłobek:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087


 

Prywatne Przedszkole Językowe Oxfordzik

Prywatne Przedszkole OXFORDZIK Gostyń logo.jpgKontakt:

ul. Drzymały 8e
43-176 Gostyń

tel. 798 961 539

przedszkoleoxfordzik@gmail.com

www.przedszkoleoxfordzik.pl


Przedszkole czynne w godzinach od 6:00–20:00 (z możliwością wydłużenia godzin do 21:00 lub dłużej).

Baby Sitting – czyli wieczorna opieka nad dziećmi – aby poszerzyć nasza ofertę i sprostać Państwa oczekiwaniom proponujemy dwa razy w miesiącu opiekę wieczorną od 17:00 do 24:00 lub dłużej w zależności od potrzeb.

Dwujęzyczność w Prywatnym Przedszkolu Językowym Oxfordzik w GOSTYNI to nowoczesna metoda nauczania, w której język obcy jest tuż obok języka ojczystego. Zajęcia w przedszkolu dwujęzycznym zapewniają dzieciom codzienny kontakt z drugim językiem i pozwalają na naturalne przyswajanie słów i zwrotów. Poprzez zabawy, gry i odpowiednie pomoce dydaktyczne dzieci zaczynają poprawnie reagować na informację w języku obcym. W przedszkolu będziemy używać języka angielskiego w każdej dziedzinie przedszkolnej codzienności, podczas spożywania posiłków, zabaw, toalety, czy spacerów. Dzieci bardzo szybko się uczą, ale potrzebują systematycznego powtarzania poznawanych treści. Dzięki wykorzystaniu piosenek, rymowanek i wierszy są w stanie przypomnieć sobie jedne z pierwszych poznanych słów w języku obcym. Nasi nauczyciele w swojej pracy będą dbać o integrację wypowiedzi, będą łączyć przekazywane treści z obrazkami, muzyką i ruchami, aby dzieci potrafiły wszystko zrozumieć. Będziemy brali udział w licznych konkursach językowych.

Korzyści intelektualne płynące z dwujęzyczności

Umiejętność komunikowania się w dwóch językach ma pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, co daje dzieciom w pełni dwujęzycznym przewagę nad dziećmi jednojęzycznymi w różnorodnych testach, w tym w testach ilorazu inteligencji. Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że dwujęzyczni z równie dobrze i adekwatnie do wieku rozwiniętymi dwoma językami mają lepiej niż jednojęzyczni rozwinięte myślenie twórcze, szczególnie w zakresie płynności i giętkości. Ponadto charakteryzują się bardziej analitycznym podejściem do języka i większą świadomością metajęzykową. Ci dwujęzyczni wcześniej osiągają kolejne stadia rozwoju psychicznego. Wykazują wyższą niż norma wiekowa wrażliwość na potrzeby odbiorcy w procesie komunikacji oraz wyższą skuteczność komunikacji. Równoległe przyswajanie dwóch języków daje dziecku ogromne korzyści, przyspieszając rozwój językowy oraz ogólny rozwój intelektualny.

Idealnym modelem edukacyjnym dla dzieci dwujęzycznych jest zdobywanie wiedzy w obu językach. Eksperci zalecają im więc m. in. szkoły i przedszkola dwujęzyczne, w których obowiązują dwa języki wykładowe. Połowa materiału przekazywana jest dzieciom w jednym języku, a połowa w drugim, dzięki czemu mają szansę stać się w pełni dwujęzyczne.


 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Wyrach

OREW logo.pngKontakt:

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry

tel: 32 218 70 01

orew.wyry@psouu.org.pl

www.orew-wyry.pl


Kształcimy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyjmujemy dzieci:

 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym z:
 • ruchową niepełnosprawnością
 • afazja
 • autyzmem
 • z niedowidzeniem
 • słabosłyszące
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 r.ż

W Ośrodku realizowane są zajęcia:

 • edukacyjne (wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum)
 • rewalidacyjno–wychowawcze (dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością)
 • W zależności od potrzeb dziecka prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wszyscy podopieczni OREW objęci są specjalistyczną terapią psychologiczną, logopedyczną, zajęciową i rehabilitacją ruchową ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Praca terapeutyczna oparta jest na indywidualnych programach terapeutycznych stworzonych przez nauczycieli i specjalistów, poprzedzona wielospecjalistyczną diagnozą
 • Specjaliści i nauczyciele prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz w miarę sygnalizowanych przez nich potrzeb
 • Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w małych grupach pod kierunkiem oligofrenopedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki lub pielęgniarki
 • Ośrodek dysponuje salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków
 • Na terenie placówki znajdują się również gabinet psychologiczno-logopedyczny, sala gimnastyczna, sala do hydroterapii, Sala Doświadczania Świata
 
Budynek jest przystosowany do funkcjonowania osób niepełnosprawnych – posiada windę, podjazd.
Zapewniamy domową kuchnię.
Przyjmujemy uczniów z pobliskich gmin, które współfinansują dowóz uczniów na zajęcia a także zapewniamy dowóz wychowanków własnym transportem.