Inicjatywa w naszych rękach

Kapitał ludzki - UE


Okres realizacji: 2010
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Wartość projektu: 40 854,19 zł

Finansowanie:

  • 34 726,06 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  • 6 128,13 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa

Opis projektu:

Gmina Wyry od stycznia 2010 roku do lipca 2010 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy „INICJATYWA W NASZYCH RĘKACH – BUDUJEMY LOKALNE GRUPY PROJEKTOWE”

Przedsięwzięcie w 85% było finansowane ze środków Unii Europejskiej , w 15 % ze środków budżetu państwa. Głównym celem projektu zaplanowanego na 7 miesięcy było zainicjowanie oddolnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców Gminy, tak by stały się początkiem zmian w myśleniu o lokalności, współpracy, samoorganizacji, a przede wszystkim o zdobywaniu nowych kwalifikacji, poprzez wyposażenie czterdziestu osób  w wiedzę i umiejętności  z zakresu tworzenia  wniosków o dofinansowania. Wnioskodawca projektu zakładał również, że w wyniku działań projektowych zwiększy się aktywność  mieszkańców Gminy na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw, poprzez bezpośrednie wsparcie istniejących organizacji  i stowarzyszeń oraz osób niezrzeszonych, ale zaangażowanych  w działania na rzecz rozwoju Gminy.  

Pomimo iż pierwsze działania w projekcie rozpoczęły się w styczniu 2010r., to oficjalne jego otwarcie odbyło się w dniu  05.03.2010r. w sali Urzędu Gminy,  gdzie zorganizowano tzw. seminarium „dobrych praktyk projektowych”, czyli konferencję inauguracyjną, na której zaproszeni goście przedstawili  osobom zgromadzonym swoje doświadczenia związane z realizacją projektów przy współpracy z innymi organizacjami. 

Najważniejszym zaplanowanym w tym projekcie działaniem było przeprowadzenie szkolenia, które rozpoczęło się w marcu. Szkolenie to, składało się z dwóch modułów: pierwszym z nich był  trening kompetencji interpersonalnych, który obejmował trening motywacji,  autoprezentacji, komunikacji i negocjacji; drugim modułem był natomiast  trening rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego i konstruowania projektów, który wyposażył uczestników szkoleń w nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów na terenie Gminy. Jego program obejmował: rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego, konstruowanie projektów oraz budowanie zespołu i zarządzanie projektem. Szkolenie prowadzone było w pięciu grupach przez doświadczonych trenerów z wykorzystaniem Internetu, a zajęcia odbywały się częściowo w pomieszczeniu budynku Urzędu Gminy, w Zespole Szkół w Gostyni i w Wyrach. Uczestnikom szkoleń zostały również udostępnione materiały szkoleniowe w postaci płyt CD, które zawierały prezentacje przygotowywane przez trenerów oraz  szkolenia e-learningowe pt. „Zarządzanie i ewaluacja projektów”.

Jeden z istotnych celów projektu zakładał, że każda grupa uczestników wypracuje podczas zajęć  jeden projekt, który zostanie oceniony przez ekspertów podczas grup fokusowych. Wszystkie te projekty zyskały uznanie wśród oceniających a dwa z nich: „WiG” oraz „Rozwój dialogu przez sztukę – zaglądamy pod maskę Melpomeny” zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego do konkursu 1/POKL/9.5/2010 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i otrzymały dofinansowanie.

W lipcu 2010r. odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie działania projektowe. Na spotkaniu obecni byli uczestnicy projektu, którzy odebrali dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia, radni Gminy Wyry, mieszkańcy Gminy Wyry oraz członkowie zespołu projektowego. Ważnym elementem tej konferencji było upowszechnienie wśród zgromadzonych  rezultatów projektu, jakimi między innymi są: 39 osób, które brało udział w szkoleniach i uzyskało nową wiedzę, umiejętności i kompetencje; zwiększenie zainteresowania mieszkańców Gminy jej sprawami;  podwyższenie aktywności społeczności lokalnej w kwestii rozwiązywania  problemów własnego środowiska oraz zmiana postaw i większa motywacja mieszkańców Gminy do podejmowania edukacji i samokształcenia.

Wśród osób uczestniczących w szkoleniach, prowadzone były badania ankietowe mające na celu sprawdzenie poziomu satysfakcji ze sposobu organizacji projektu. Badania te wykazały, że ponad 80% ankietowanych pozytywnie oceniło przyrost swoich umiejętności z zakresu tworzenia wniosków o dofinansowania. Ponadto  87% ankietowanych również pozytywnie oceniło przydatność szkoleń i potrzebę ich kontynuacji na terenie Gminy Wyry, natomiast  61% ankietowanych zadeklarowało gotowość uczestniczenia w tego typu szkoleniach w przyszłości.

Ilość zadowolonych uczestników wskazuje, że realizacja projektu była nie tylko udanym, ale również potrzebnym przedsięwzięciem. 

Prezentacja z konferencji podsumowującej dostępna jest tutaj.