Dzierżawa

23.08.2023 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

WYRY, ul. Wagonowa

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Części działek o numerach ewidencyjnych:

a)       800/108, 801/108;

b)      799/108, 802/108,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry; karta mapy: 6,

księgi wieczyste: a) KA1M/00061867/4;
b) KA1M/00070320/4,

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

Łączna powierzchnia dzierżawy: 0,1347 ha,

łąki klasy IV - 0,1347 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3ZP/U – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 628/2023 Wójta Gminy Wyry z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów: grunty przeznaczone pod działalność gastronomiczną - stawka 1,50 zł/m2 (w skali roku)

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu
o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[WÓJT GMINY WYRY]

 

 

 

Y]