Dzierżawa

02.04.2024

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych  przeznaczonych do oddania w najem:

 Adres nieruchomości

43-175 Wyry ul. Główna 107

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część nieruchomości gruntowej, działka nr 1113/52, obręb Wyry, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1M/00054000/7.

2. Stan własności

Nieruchomość gruntowa jest własnością Gminy Wyry.

3. Opis nieruchomości

Do oddania w dzierżawę  zostaje przeznaczony fragment gruntu o powierzchni 50,00 m2  

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonych symbolami. Oznaczenie 1UO, na którym ustala się: 1UO – tereny zabudowy usługowej w zakresie usług społecznych

UCHWAŁA NR XLI/347/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2022 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w  gminie Wyry

5. Termin zagospodarowania nieruchomości

nieruchomość  przeznaczona jest  do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.

6. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy

1. Czynsz – stawka czynszu 4,42 zł/ m2  netto miesięcznie,

2. opłata za odpady komunalne – dzierżawca pokrywa we własnym zakresie na podstawie deklaracji złożonej do Wójta Gminy Wyry zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry,

3.opłata za wodę i kanalizację (dzierżawca pokrywa we własnym zakresie na podstawie indywidualnej umowy z dostawcą mediów ),

4. opłata za energię elektryczną (dzierżawca zawiera indywidualną umowę z dostawcą mediów),

5.ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy (dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. 6.podatek od nieruchomości - zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry

9. Terminy wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca

10. Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu ulega corocznej waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS, pozostałe opłaty (odpady komunalne, kanalizacja), podatek od nieruchomości ulegają zmianie w oparciu o Uchwały Rady Gminy Wyry

11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

teren przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

/WÓJT GMINY WYRY/