Dzierżawa

31.10.2022 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

Gmina Wyry, miejscowość Gostyń, rejon ul. W. Drzymały

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o numerach ewidencyjnych:

      a) 1321/65

      b) 1323/65

jednostka ewidencyjna: Wyry, obręb: Gostyń, karta mapy: 1,

księgi wieczyste:

a)    KA1M/00016242/7

b)    KA1M/00016255/1

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

a)    0,4759 ha

b)    0,2353 ha

Suma powierzchni 0,7112 ha

łąki trwałe klasy IV i grunty orne klasy IVa i IVb

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

12MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomości zostają wydzierżawione na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]

31.10.2022 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

Gmina Wyry, miejscowość Gostyń, rejon ul. W. Drzymały

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o numerze ewidencyjnym: 1326/65

jednostka ewidencyjna: Wyry, obręb: Gostyń, karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00057332/4

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,2400 ha

grunty orne klasy IVa

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

12R - tereny rolnicze

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomości zostają wydzierżawione na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

 

[ WÓJT GMINY WYRY ]