Dzierżawa

08.12.2020 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

Wyry, ul. Wagonowa

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

część działki o nr ewidencyjnym: 799/108,
o powierzchni 0,0743 ha,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry, karta mapy: 6,

księga wieczysta: KA1M/00070320/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

część działki o nr ewidencyjnym: 800/108

o powierzchni 0,0097 ha,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry, karta mapy: 6,

księga wieczysta: KA1M/00061867/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,0840 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3US -  tereny sportu i rekreacji

Termin zagospodarowania nieruchomości

4 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele sportu i rekreacji wynosi 1,00 zł/1 m2

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni. 

[ WÓJT GMINY WYRY ]

Załącznik:


 

08.12.2020r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

Gostyń, ul. Wiśniowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 3505/48

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 1

księga wieczysta: KA1M/00007153/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,0850 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

16MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu na cele rekreacyjne i pod ogródki (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi: 0,10 zł/m2

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Wyry


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]

Załącznik: