Dzierżawa

07.07.2022 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczone do oddania w dzierżawę.

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

a)    Gmina Wyry, miejscowość Gostyń, ul. ks. T. Mamzera

b)    Gmina Wyry, miejscowość Gostyń, rejon ul. W. Drzymały

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

a)    działka o numerze ewidencyjnym: 853/64

jednostka ewidencyjna: Wyry, obręb: Gostyń, karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00061273/3

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

b)    działki o numerach ewidencyjnych: 1328/65 oraz 1329/65

jednostka ewidencyjna: Wyry, obręb: Gostyń, karta mapy: 1,

księgi wieczyste: KA1M/00016251/3 oraz KA1M/00016241/0

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

a)    0,3545 ha

łąki trwałe klasy IV

b)    0,4890 ha

łąki trwałe klasy IV i grunty orne klasy IVa

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

a)    23MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b)    12R - tereny rolnicze

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomości zostają wydzierżawione na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]

07.07.2022 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

               stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę.              

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

WYRY, ul. Obrońców Ziemi Śląskiej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o numerach ewidencyjnych: 646/8, 1672/7, 1674/7, 2154/7

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń, karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00023601/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

1,3598 ha

pastwiska trwałe klasy IV,
grunty orne klasy IVa i IVb 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

8R - tereny rolnicze

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]