Dzierżawa

30.05.2023 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

 WYRY, ul. Leszczynowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 655/43,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry,

karta mapy: 4,

księga wieczysta: KA1M/00054000/7,

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,3500 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2ZP– tereny zieleni urządzonej

Termin zagospodarowania nieruchomości

5 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[WÓJT GMINY WYRY]


 

30.05.2023 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

Gostyń:

a)działki w rejonie rzeki Gostynka,
b) rejon ul. ks. Tomasza Mamzera

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o numerach ewidencyjnych:

a)       392/8; 400/8; 404/8

b)      1493/66; 1496/66; 1497/66;

część działki 1495/66 i 1498/66

jednostka ewidencyjna: Wyry, obręb: Gostyń;
karta mapy: 5; 1, księgi wieczyste o numerach:

a)       KA1M/00061682/3; KA1M/00012179/6; KA1M/00012180/6

b)      KA1M/00029267/2; KA1M/00061273/3; KA1M/00029268/9

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości

a)       0,4213 ha,        b) 1,5113 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

a)         9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

b)         23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czas oznaczony do 5 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów – stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[WÓJT GMINY WYRY]