Dzierżawa

29.03.2022 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

WYRY, ul. ks. Tomasza Mamzera

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 852/64

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń,

karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00061273/3

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,3500 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i pod ogródki przydomowe (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi: 0,10 zł/m2 w skali roku.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[WÓJT GMINY WYRY]