Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 2009 - 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet: VII Transport; Poddziałanie: 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Wartość projektu: 2 219 680,63 zł

Finansowanie:

  • 1 640 295,41 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 579 385,22 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

W 2008 r. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach”, w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania została określona na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 sierpnia 2009r.

Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia składało się:

  • poszerzenie jezdni do 4,5 m wraz z wykonaniem koniecznych zatok,
  • wykonanie utwardzonych poboczy,
  • odwodnienie całej długości drogi otwartymi korytkami ściekowymi, prefabrykowanymi,
  • przebudowa istniejących zjazdów do pól i posesji,
  • wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (0,4 km),
  • zmiana organizacji ruchu celem zwiększenia bezpieczeństwa.

Ponadto przeprowadzono przebudowę ul. Kopaniny – bocznej wraz z sięgaczem do nowopowstających budynków.

Łącznie przebudowano 1,8 km ulicy Kopaniny.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Kopaniny po modernizacji uzyskała parametry nośności KR2 co pozwoli na wieloletnią bezawaryjną eksploatację.