Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 2014 – 2015
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet: VII Transport; Poddziałanie: 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Wartość projektu: 2 032 242,00 zł

Finansowanie:

  • 1 254 858,51 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 777 383,49 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

W 2010 r. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach”, w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt został oceniony pozytywnie, jednakże ze względu na wyczerpanie środków finansowych w konkursie, znalazł się na liście rezerwowej. Uchwałą nr 1973/375/IV/2014 z dnia 28.10.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektu Gminy Wyry do dofinansowania. Kwota dofinansowania została określona na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 lutego 2015r.

Ze względu na niezadowalający stan ulicy Tysiąclecia, jeszcze przed uzyskaniem ostatecznej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, została podjęta decyzja o realizacji projektu. 14 sierpnia 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Tysiąclecia, który wygrała firma Berger Bau Polska.  Z końcem września 2014 r. rozpoczęta została przebudowa. W ciągu dwóch miesięcy Wykonawca robót rozebrał całą nawierzchnię i konstrukcję drogi na długości 1,24 km oraz wykonał roboty ziemne do projektowanego poziomu dna koryta drogi. Ze względu na słabą nośność podłoża gruntowego przeprowadzona została jego stabilizacja, na którym została ułożona warstwa odsączająca, a następnie podbudowa z tłucznia dolna i górna. Równocześnie zostały wykonane, zaprojektowane wzdłuż drogi obustronne sączki z rur drenarskich f160 mm oraz czyszczenie i odtworzenie rowów. Po zakończeniu robót brukarskich polegających na wykonaniu nowoprojektowanych zjazdów do posesji oraz przebudowie istniejących, położeniu w zaprojektowanych miejscach prefabrykowanych cieków wzdłuż krawędzi drogi, Wykonawca przystąpił do realizacji nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie warstwy wiążącej o grubości 7 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na odcinku od ulicy Bojdoła do przejazdu kolejowego rozbudowana została również sieć oświetlenia ulicznego – powstało 11 nowych słupów.

Protokół odbioru końcowego robót podpisano 3 lutego 2015r.

Efektem końcowym jest uzyskanie przez przebudowaną drogę parametrów nośności 100 kN/oś, co pozwoli na wieloletnią bezawaryjną eksploatację.