Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres działania

 • przygotowywanie materiałów i dokumentów do przetargów na roboty inwestycyjne w trybie prawa zamówień publicznych,
 • wybór wykonawców robót budowlanych i usług dla zadań poza ustawą prawo zamówień publicznych (zgodnie z obowiązującym regulaminem),
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją inwestycji w Gminie finansowanych ze środków własnych i dotacji, w tym:
         - zlecanie opracowywania projektów technicznych,
         - zlecanie robót do wykonania wykonawcom obcym,
         - zawieranie umów z wykonawcami,
         - przekazywanie placu budowy i nadzór nad realizacją inwestycji lub robót remontowych w zakresie infrastruktury technicznej i budynków komunalnych,
         - rozliczanie wykonawców,
         - rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
 • nadzór nad realizacją inwestycji własnych,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne) dla realizacji inwestycji i przyszłego ich funkcjonowania,
 • weryfikowanie kosztorysów po wykonawczych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • wydawanie warunków technicznych podłączenia istniejących i nowych obiektów budowlanych do infrastruktury technicznej stanowiącej własność Gminy (kanalizacja sanitarna),
 • opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
  przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, niezbędnych załączników,
 • organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów,
 • doradztwo na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w wyborze formy zamówienia publicznego.

Kierownik Referatu

 

Magdalena Chodzidło, tel. 32 325 68 31, email: inwestycje@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 9

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon                   

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Aleksandra Szczyrba

tel. 32 325 68 31

przetargi@wyry.pl

organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi, prowadzenie dokumentacji przetargowej

I piętro pok. nr 9

Aleksandra Kasza tel. 32 325 68 30

inwestycje.ug@wyry.pl

przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji gminnych oraz ich rozliczanie

I piętro pok. nr 9

Bogumiła Wolnik 32 325 68 30

inwestycje.izp@wyry.pl

przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji gminnych oraz ich rozliczanie

I piętro pok. nr 9