6-cio latek w szkole

Okres realizacji: 2012
Program: Rządowy program „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”
Wartość projektu: 11 429,31 zł

Finansowanie:

 • 9 889,20zł – środki Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 1 540,11 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Od września 2012 r. do grudnia 2012 r. Gmina Wyry realizowała projekt „6 – latek w szkole”, skierowany do dzieci 5 – letnich i ich rodziców.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości rodziców dzieci 5 letnich poprzez wykłady ze specjalistami o korzyściach płynących z zapisania ich dzieci do I klasy szkoły podstawowej w wieku 6 lat oraz zapoznanie dzieci ze szkołą.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. „Pierwszy krok w szkolne progi” –w ramach tego zadania odbyły się zabawy (1 spotkanie na dany Zespół Szkół) w 5 grupach na terenie szkół w Gminie Wyry wspólnie z nauczycielem nauczania zintegrowanego oraz nauczycielami przedszkolnymi.

   W zabawach wzięło udział łącznie 72 dzieci. Zakupiono artykuły plastyczne i dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. Zagwarantowano dla dzieci poczęstunek.

   W tych samych dniach w których odbyły się zabawy z dziećmi, do szkół zostali zaproszeni ich rodzice, dla których przygotowano warsztaty z pedagogiem i psychologiem. Łącznie udział wzięło 49 osób (30 rodziców w ZS Wyry, 19 rodziców w ZS Gostyń). Rodzicom przedstawiono program nauczania w klasie I i w oddziale przedszkolnym. Zagwarantowano poczęstunek.

   Wśród rodziców zostało przeprowadzone badanie ankietowe.

  2. Integracyjne warsztaty rodziców i ich dzieci i nauczycieli zintegrowanego nauczania ze szkół pn. „Poznaj naszą szkołę” – warsztaty dla rodziców i ich dzieci 5 – letnich odbyły się w 5 grupach w 2 Zespołach Szkół (3 grupy w ZS Wyry, 2 grupy w ZS Gostyń). Łącznie udział wzięło 41 rodziców oraz ich dzieci.

   W ramach warsztatów przeprowadzono zabawy, sytuacje zadaniowe, konkursy. Celem zajęć było zintegrowanie dzieci i rodziców, wzmocnienie więzi emocjonalnej, doskonalenie zdolności manualnych dziecka, angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielem.

   Zagwarantowano poczęstunek. Wśród rodziców zostało przeprowadzone badanie ankietowe.

  3. Dzień konsultacji dla rodziców – został przeprowadzony w obu ZS. Udział wzięło łącznie 52 rodziców. Konsultacje zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego, nauczyciela nauczania zintegrowanego, psychologa, nauczyciela przedszkolnego oraz logopedę. Z konsultacji została opracowana broszura informacyjna – 200 sztuk. Została rozdysponowana wśród rodziców dzieci 5 – letnich.

Broszura dostępna jest tutaj.

Plakat promocyjny dostępny jest tutaj.

Ulotka promocyjna dostępna jest tutaj.

Z raportem z ewaluacji można się zapoznać tutaj.