Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego

25.02.2021 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późniejszymi zmianami.

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00044724/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

2752/159

526

RIVb

70 000,00

2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego. Działka ma nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 24m x 22m. Jest to grunt niezabudowany wyposażona w infrastrukturę techniczną o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu. Działka jest częściowo ogrodzona porośnięta trawą. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną – stanowiącą własność Gminy Wyry. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna.

3. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, zgodnie z księgą wieczystą KA1M/00044724/5. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2174) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 50MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 25.02.2021 r.

[WÓJT GMINY WYRY]

Załączniki:

20210202_103031.jpg20210202_103039.jpg

mapa 2.jpgmapa 1.jpg