23 lipca - III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działek przy ul. Migdałowej w Gostyni

Wynik przetargu

23 lipca odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działek przy ul. Migdałowej w Gostyni (działki o powierzchni po 888m2 każda). Do przetargu w terminie i prawidłowo zostało wniesione wadium przez dwie osoby i dwie osoby zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Działki zostały sprzedane za ceny osiągnięte w przetargu – 133 824,00 zł brutto i 177 735,00 zł brutto.


 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wyry ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działek przy ul. Migdałowej w Gostyni. Trzeci przetarg odbędzie się 23 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym na pierwszym piętrze (sala naprzeciwko biblioteki), woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr X/101/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Pierwszy przetarg odbył się 20 lutego 2020 roku.
Drugi przetarg odbył się 7 kwietnia 2020 roku.

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gminie Wyry, w miejscowości Gostyń przy ul. Migdałowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4426/107

888

RV

85 000,00

5 000,00

2.

4427/107

888

RV

85 000,00

5 000,00

2. Zgodnie z wyciągiem z operatu szacunkowego: działki są  niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest to grunt z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie o umiarkowanie korzystnej szerokości (około 16 m) i korzystnym ukształtowaniu (teren płaski). Działki są oparte od strony wschodniej o drogę publiczną, utwardzoną, ul. Migdałową połączoną z drogą publiczną, asfaltową, ul. Rybnicką. Mając na uwadze charakter nieruchomości jako nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jej lokalizację ocenia się jako dobrą.

3. Stan prawny, w szczególności obciążenia nieruchomości jak w księdze wieczystej KA1M/00054000/7. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (opublikowany  20 lipca 2010r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 131, pozycja 2174), przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 lipca 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 106).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby fizyczne winny w dniu przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail grunty@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o mieszkańców oraz o pracowników urzędu, informujemy iż przetarg odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Po wpłacie wadium uprasza się o kontakt telefoniczny z tutejszym Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43 celem ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w przetargu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

Załączniki:

Ogłoszenie
Mapa
Mapa 2

Mapa.jpgMapa-2.jpg