Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 2007 – 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet: VIII Infrastruktura edukacyjna; Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
Wartość projektu: 9 870 408,47 zł

Finansowanie:

 • 4 010 672,65 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 5 859 735,82 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Po długim okresie oczekiwania na liście rezerwowej, Gmina Wyry otrzymała dofinansowanie na jeden z ważniejszych projektów. W dniu 23 lutego 2012r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013  cztery projekty znajdujące się na listach rezerwowych, w tym: projekt Gminy Wyry pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”.

Droga po pieniądze nie była taka łatwa. Zdaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego był to jeden z najbardziej obleganych konkursów, a co za tym idzie jeden z najtrudniejszych (w ramach konkursu zgłoszono 234 wnioski).

Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Gmina Wyry złożyła
4 czerwca 2008r. Wartość projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10” wynosiła 9 930 342,39 zł. Procedura sprawdzania złożonych wniosków pod względem formalnym  i merytorycznym została zakończona w marcu 2009r. Nasz projekt zajął wysoką 7 pozycję listy rankingowej (uzyskał 38,52 pkt. na 40 pkt. możliwych do otrzymania) dla projektów realizowanych na terenie gmin poniżej 50 tyś. mieszkańców. Z uwagi na wyczerpanie alokacji przewidzianej dla projektów realizowanych na terenie gmin poniżej 50 tyś. mieszkańców tj. 34 833 920,00 zł, projekt Gminy Wyry nie został wybrany do dofinansowania. Spośród 142 projektów wybrano do dofinansowania jedynie 11. Gmina Wyry znalazła się na 4 miejscu listy rezerwowej.

Gmina Wyry jeszcze w latach 2007-2008 wyremontowała całe pokrycie dachu na budynku Zespołu Szkół. Mimo braku środków unijnych została podjęta decyzja o przystąpieniu do dalszej modernizacji i rozbudowy budynku wyrskiej szkoły ze środków własnych oraz z zaciągniętych kredytów długoterminowych (3 600 000,00 zł).

26 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą Firmą „Plater” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek. Inwestycja obejmowała swoim zakresem następujące roboty:

 • przebudowę istniejącego budynku szkoły wraz z wymianą instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, C.O.,
 • wyburzenie istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną,
 • budowę nowego III kondygnacyjnego łącznika wraz z instalacjami oraz dźwigiem osobowym,
 • przebudowę istniejącej sali gimnastycznej,
 • modernizację kotłowni w budynku szkoły,
 • rozbudowę i wyposażenie kuchni,
 • termomodernizację budynku wraz z pomalowaniem elewacji,
 • wyposażenie sal lekcyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6 223 438,34 zł. Budowę zakończono 31 sierpnia 2011r.

Po decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z 23 lutego 2012 r., umowa o dofinansowanie została podpisana 21 maja 2012r.

3 kwietnia 2013 Urząd Gminy Wyry podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. Zakładem Budowlano – Handlowym Muc Andrzej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich dla zadania „Budowa Przedszkola w Wyrach”. Zakres robót obejmował:

 • budowę budynku przedszkola 5-oddziałowego, II kondygnacyjnego niepodpiwniczonego wraz z instalacją elektryczną, gazową, wod.- kan., c.o., teleinformatyczną oraz platformą pionową dla transportu osób niepełnosprawnych i małym dźwigiem towarowym dla transportu posiłków,
 • budowę zewnętrznych dojść oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę odcinka sieci gazowej wraz z wykonaniem przyłącza do budynku,
 • przekładkę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza do budynku oraz odprowadzeniem wody deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • budowę przyłącza energetycznego (z istniejącej tablicy głównej budynku szkoły),
 • budowę przyłącza wody z istniejącego wodociągu zasilającego budynek szkoły,
 • budowę ogrodzenia terenu wokół budynku przedszkola i placu zabaw,
 • zagospodarowanie terenu (trawniki, nasadzenia),
 • budowę placu zabaw wraz z urządzeniami,
 • wyposażenie kuchni (rozdzielnia posiłków i zmywalnie),
 • budowę platformy dźwigowej wraz z zadaszeniem, przy schodach zaplecza (kuchni) szkoły,

26 sierpnia 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego Przedszkola w Wyrach.