Informacje o dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wyry - Rafał Kwapuliński -email: koordynatordostepnosci@wyry.pl

Urząd Gminy Wyry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wyry.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.wyry.pl spełnia wymagania w 99.94 %.

Powody niezgodności lub wyłączeń:

Test https://wave.webaim.org/report - analiza dostępności.

Treści niedostępne

Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych. Do Urzędu Gminy Wyry zostały przekazane wyłącznie w wersji papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany) lub jako dokumenty pdf nieprawidłowo przygotowane w programie MS Word. Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż została utworzona przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. W miarę możliwości treści szczególnie istotne dla bieżącej działalności Urzędu będą poprawiane. Niektóre dokumenty zostały opublikowane w postaci skanu. W takim przypadku publikujemy także ich dostępną wersję alternatywną.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

 • Mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
 • Multimedia nadawane na żywo;
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja oświadczenia 2024-03-14

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne dotyczące wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy składać do Urzędu Gminy Wyry na adres urzad@wyry.pl

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2003-04-15

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2024-03-14

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

Alt + 1

 • Przejście do treści

Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

I. Budynek przy ul. Głównej 133

 1. Budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 133 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (na wprost wejścia głównego znajduje się przystanek). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
 3. Wokół budynku Urzędu funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono na wprost wejścia głównego do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.
 4. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo w przypadku niemożności dotarcia do właściwej komórki Urzędu, pracownik Kasy informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.
 5. Drzwi wejściowe do budynku Urzędu nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 3256800.
 6. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I oraz II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok wejścia.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Biuro podawcze (Sekretariat) jest zlokalizowane na I piętrze.
 9. Kasa znajduje się na parterze w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 10. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W Urzędzie Gminy istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
 13. W budynku zastosowano ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wszystkich drzwiach do pomieszczeń zastosowano kod QR na wysokości klamki.
 14. Biuro podawcze w budynku zostało zaopatrzone w karty z okienkiem ułatwiające podpis osobie niewidomej lub słabowidzącej.

II. Budynek przy ul. Głównej 58

 1. Budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 58 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek znajduje się około 400 m od budynku przy ul. Głównej 58). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
 3. Przy budynku Urzędu funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono ok. 10 m od wejścia do pomieszczeń Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.
 4. Do wejścia prowadzą schody.
 5. Obsługa osoby niepełnosprawnej odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Głównej 133.
 6. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustradę.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

Osoby uprawnione lub działające na mocy upoważnienia osoby uprawnionej, planujące wizytę w Urzędzie Gminy Wyry proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

 • osobiście: w sekretariacie Urzędu – poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00 (ul. Główna 133, I piętro, pokój 8),
 • mailowo: urzad@wyry.pl,
 • listownie: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry,
 • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): 32 3256800

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej wraz z danymi kontaktowymi

Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry

Adres strony internetowej: wyry.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Stencel-Badocha

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej ug.sekretariat@wyry.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej (032) 32 56 814