2019

Wynik III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20.12.2019 r.

W dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym, (woj. Śląskie, pow. Mikołów) Wyry ul. Główna 58 odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

Przedmiotem przetargu była następująca nieruchomość gruntowa:

Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

115 000,00zł

10 000,00

  1. Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawa i fragmentarycznie zadrzewiony. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1 km, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
  2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością: Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504.
  3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Nie było osób niedopuszczonych i dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg na zbycie działki 329/32 został zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.


 

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wyry,
przeznaczonych do sprzedaży

 

0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

 


Wójt Gminy Wyry ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Trzeci przetarg odbędzie się 20 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w budynku Pawilonu  Usługowo – Handlowego, sala na 1 piętrze przy ul. Głównej 58.

Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

115 000,00

10 000,00

Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony i fragmentarycznie zadrzewiony. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1 km, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  

Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 grudnia 2019 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 2174 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail: kierownik.gg@wyry.pl.

0002.jpg0001.jpg


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wyry,

przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

wykaz.pdf

mapa 1.pdf

mapa 2.pdf

 
 
 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Pszczyńskiej w Wyrach

 

Tutaj można pobrać treść ogłoszenia

Tutaj można pobrać mapę z numerami działek

Tutaj można pobrać mapę ul. Pszczyńskiej

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Głównej w Wyrach

Tutaj można pobrać treść ogłoszenia

Tutaj można pobrać mapę z nr działek

Tutaj można pobrać mapę orientacyjną

 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

wykaz ul. ul. Pszczyńska 1068.106, 1070.106, 1071.106.docx

 

 orientacja ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 mapa ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Ogłoszenie o I przetargu 329.32.docx

mapa ul. Główna 329.32.pdf

orientacja ul. Główna 329.32.pdf

 

 

 


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Zrzut ekranu 2019-04-5 o 09.52.47.png

 

 


Mapa ul. Główna przetarg.pdfWójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej.

 Zrzut ekranu 2019-03-4 o 15.28.50.png
Zrzut ekranu 2019-03-4 o 15.28.59.png


GG.6840.6-10.2018 og?oszenie o I II przetargu ul. Pszczyńska.docx
mapa ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG
orientacja ul. Pszczyńska 3 przetarg.PNG

 


 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ul. Motyla

1.JPG

2.JPG

 

 

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej

ogłoszenie 1.jpg

ogłoszenie 2.jpg

mapa 1.jpg

 

 

mapa Pszczyńska.jpg